Corona

Gemeentebelang is blij met de daadkracht van het College bij de aanpak van de gevolgen van de Corona. Het virus treft ook de Deventer samenleving keihard. We zijn dankbaar voor de vele helpende handen van professionals en betrokken inwoners die spontaan hun hulp aanbieden. We staan achter de ondernemers die de financiële gevolgen ondervinden van de ingrijpende maatregelen die getroffen moeten worden. Het is goed om te zien dat ze niet alleen staan. Met het bekendmaken van het uitstellen van de betaling van de gemeentelijke heffingen voor ondernemers geeft het college een duidelijk teken af. Ook wordt er ingezet op goede informatieverstrekking. Maar daarmee zijn we er zeker niet. Voor en achter de schermen wordt er hard gewerkt om de best mogelijke zorg te verlenen en de maatschappelijke en economische gevolgen voor eenieder zoveel mogelijk te beperken. De gemeente pakt haar rol. Met lef en liefde voor Deventer. We hebben enorm veel waardering voor alle ondernemers, instellingen, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en alle vrijwilligers die heel hard werken om alle vitale functies overeind te houden. Bedankt voor de enorme inzet van de afgelopen dagen en sterkte bij alles dat nog op ons afkomt.

De Viking

Gemeentebelang heeft verdeeld gestemd over de realisatie van Viking in de afgelopen raadsvergadering. Ik wil graag hierover een korte toelichting geven.
Het Viking dossier is van het begin af aan een lastig dossier geweest en Gemeentebelang heeft zich daarin altijd uiterst kritisch opgesteld.
De raad moest voor de realisatie van de Viking kiezen tussen stoppen of doorgaan met de bouw. Helaas is de beslissing geen optelsom van zekere bedragen met een totaalbedrag die je kunt vergelijken onder de streep . Voor beide scenario’s moeten de fracties zelf de risico’s in schatten.
Het college heeft met ambtelijke ondersteuning een raadsvoorstel gemaakt met voor de beide scenario’s de voors, tegens en risico’s. Gemeentebelang heeft de wethouder gevraagd om het raadsvoorstel door een extern bureau te laten toetsen, zodat de raad zeker weet dat er geen vooringenomen meningen (tunnelvisie) instaan. Het bureau heeft, na een kort onderzoek, aangegeven dat er geen sprake is van “tunnelvisie” in het raadsvoorstel. Dit betekent dat het raadsvoorstel gebruikt kan worden voor het bepalen van het standpunt. Het bureau heeft geen oordeel geveld over de inschattingen die in het raadsvoorstel gedaan zijn en die geleid hebben tot de voorstel aan de raadvan het college voor doorgaan met de bouw van de Viking. Het is vervolgens aan de raad hierin een keuze te maken. Het risico voor het stop scenario is of de bedragen (totaal € 20 miljoen) die het college opgevoerd heeft voor stoppen ook daarop uit zullen komen. Als dat het geval zal is zijn de financiële consequenties voor de gemeente Deventer groot omdat het hele bedrag in één keer afgeboekt moet worden. Blijkt het bedrag aanzienlijk lager uit te vallen dan vallen de financiële consequenties ook aanzienlijk lager uit. Bij stoppen vervalt de exploitatie van de Viking (heet nu Mimik). Ik kom hier bij het doorgaan scenario op terug. Ook zijn alle bezwaren tegen het bestemmingsplan van de baan bij stoppen en kunnen daaruit geen onverwachte kosten voortkomen. Kanttekening daarbij is dat als er geen theater meer is er moet worden gekeken naar de huisvesting van de beoogde gebruikers: Filmhuis de Keizer en Theater Bouwkunde.

Bij het doorgaan scenario zijn de risico’s of er hierna weer nieuwe tegenvallers komen na dit verzoek om € 4 miljoen er bij te doen, of het opgeleverde gebouw aan de akoestische eisen zal voldoen, of de bezwaren tegen het bestemmingsplan bij de rechter zullen leiden tot een bouwstop. Daarnaast speelt de vraagof de exploitatie van de Mimik binnen het budget zal blijven de komende jaren.

Er is geen éénduidig antwoord te geven hoe groot de risico’s binnen de beide scenario’s zijn. Het is een kwestie van inschatting en zwaarte bepalen per risico. Vier van de fractieleden hebben gezien hun inschattingen hun voorkeur voor doorgaan met de bouw van de Viking, drie raadsleden voor stoppen.

Energie(k) Deventer

Energie(k) Deventer, experts en burgers samen in gesprek………

Met een geweldige opkomst van 200 personen had Gemeentebelang op 24 februari jl. in de Koerkamp Lettele een info-, forum- en thema-avond georganiseerd rondom het energieplan van Deventer. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat de inwoners geïnformeerd worden over het concept energieplan waarover binnenkort een besluit genomen moet worden. Door de enorme belangstelling blijkt dat het onderwerp behoorlijk leeft bij de burger.

Onder leiding van Chantal Everaardt, presentatrice van RTV-Oost, kon het publiek vragen stellen aan een forum van 8 specialisten. Aan het einde van de avond werden ook nog een paar prikkelende stellingen gepresenteerd.

De belangrijkste conclusies van de avond waren dat er in het energieplan ook doelstellingen moeten worden opgenomen het effect van isolatie en energiebesparingen. Het overschakelen op duurzame energie vraagt een gedragsverandering van de mensen, iedereen moet daarin zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. De gemeente moet daarin stimuleren en faciliteren, maar niet de financiering op zich te nemen.

Kleinschalige initiatieven, zoals biocentrales/mestvergisters moeten niet worden uitgesloten. Innovaties blijven volgen en geen korte termijn beslissingen nemen, die op langere termijn desinvesteringen blijken te zijn. In zo’n geval moet de datum 2030 energieneutraal losgelaten kunnen worden.
Van groot belang hierbij is, dat de voortgang van technologische ontwikkelingen op de voet worden gevolgd en er dientengevolge tussentijds op het energieplan aanpassing/ bijsturing wordt gedaan.

 

Zowel voor wind als zon geldt dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk momenteel onvoldoende is. De netwerkbeheerders hebben hier nog een grote en complexe opgave. De mogelijkheden om energie te kunnen opslaan zijn ook nog niet van dien aard om op dit moment grootschalig inzet van zon en wind gebruik te gaan maken. Dit zal het tempo opwek wind en zon energie vertragen. Om energieneutraal te worden zijn de komende jaren wind én zon beiden nodig.
Zonneparken op landbouwgrond moet volgens de deelnemers van de avond tot een minimum beperkt worden. De landbouwgrond is hard nodig voor voedselproductie en landschap(beheer). Er moet ook meer aandacht zijn voor het duurzaam recyclen/opruimen van zonnepanelen na 20-25 jaar

Voor nieuwe wijken die gasloos gebouwd worden moet wel de infrastructuur voor gastransport aangelegd worden en in bestaande wijken deze gasleidingen behouden blijven, indien in de toekomst waterstof via de huidige gasinfrastructuur een reële optie is.

Ook het bedrijfsleven moet geprikkeld worden om over te gaan op duurzame energie, 75% van de energie wordt verbruikt door de industrie. Zij moeten zelf ook bijdragen om ruimte (daken en vrij liggende gronden op industrieterreinen ) geschikt te maken voor het plaatsen van zonnepanelen. Vanuit de overheid moet een overeenkomst afgesloten worden met de verzekeringsmaatschappijen dat er geen extra premie wordt geheven indien de plaatsing van de zonnepanelen gedaan is door een gecertificeerd installatiebureau.

Uit de stellingen kwam duidelijk naar voren dat een grote meerderheid voor windmolens is in plaats van zonneparken. Dit omdat zonneparken het landschap te veel aantasten en kostbare landbouwgrond verloren gaat. Energieneutraal worden is niet alleen de verantwoordelijkheid van de pandeigenaar, maar een gedeelde verantwoordelijkheid overheid <-> burgers en niet te vergeten het bedrijfsleven.
Een groot deel van het publiek is voorstander van kernenergie. Kernenergie is in het gebruik een schone energiebron en kan daarmee een bijdrage leven aan duurzame energie, mits de huidige nadelen (winnen van uranium/thorium en straling) opgelost zijn en de aanschaf en exploitatie financieel haalbaar is.

Tot slot werd ook geconcludeerd, dat in de komende decennia de voortschrijdende technologie zal bijdragen tot nieuwe inzichten en oplossingen en op basis daarvan het energieplan steeds dient te worden bijgestuurd.
Dit kan bijdragen en een positieve wending geven aan het ruimtelijk beeld en het voorkomen van horizonvervuiling van ons buitengebied en platteland.

De inbreng van het publiek zal Gemeentebelang meenemen in de komende behandeling van het energieplan.

Zonneparken Deventer

Gemeentebelang heeft een amendement ingediend op de notitie van het college over "uitgangspunten Zonneparken Deventer".

Dit amendement is in de raadsvergadering van 27 maart 2019 unaniem aangenomen.

De essentie van het amendement is dat de grond voor een zonnepark tijdelijk een dubbelbestemming zonnepark krijgt en dat de grond na maximaal 25 jaar zijn oude (vaak agrarische) bestemming terug krijgt.

Voor de eigenaar van de grond is deze aanpassing belangrijk want hiermee wordt voorkomen dat de eigenaar de grond moet afwaarderen, bijvoorbeeld van agrarische grond naar natuur grond. Afwaardering heeft consequenties voor de financiële bedrijfsvoering.

Uitnodiging ledenvergadering 16 maart 2020

AFGELAST i.v.m. CORONA VIRUS

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van Gemeentebelang, die wordt gehouden op maandag 16 maart 2020 bij De Koerkamp in Lettele, aanvang 20.00 uur.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Gemeentebelang,
Louise Trompert, secretaris en waarnemend voorzitter

Asbestsanering

Onlangs is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de risico’s van de verwijdering van asbest, waaronder asbestdaken. Uit dat onderzoek blijkt dat de risico’s van asbestverwijdering enorm verschillen, afhankelijk van hoe het asbest is gebonden, of het binnen of buiten is toegepast, en hoe het verwijderd moet worden. In sommige gevallen zijn de risico’s hoog, maar in veel gevallen (waaronder de verwijdering van asbestcementdaken) zijn de risico’s verwaarloosbaar, waardoor de beschermingsmiddelen die nu gebruikt worden, in feite niet noodzakelijk zijn. Het onderzoek toont aan dat het huidige asbestbeleid, en de huidige asbestsaneringsmethoden in veel gevallen niet realistisch en daardoor veel te duur zijn.

Naar aanleiding van het onderzoek wil Gemeentebelang weten:

  • Is het college op de hoogte van het hierboven genoemde onderzoek en de bespreking daarvan in de Tweede Kamer?
  • Is het college met Gemeentebelang van mening dat de uitkomsten van het onderzoek en van de bespreking in de 2e Kamer in de nabije toekomst consequenties zullen hebben voor de sanering van asbestdaken, zowel wat de methode als wat de kosten betreft?
  • Zo ja, is dat voor het college aanleiding om het ingezette beleid te bezien?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Is het college bereid om er bij de staatssecretaris op aan te dringen om zo spoedig mogelijk met een eventuele beleidswijziging te komen, zodat veel eigenaren hiervan nog kunnen profiteren vóór eind 2024?

GEEF UW MENIG, energietransitie

Gemeentebelang vraagt mening burger aan vooravond energietransitie

DEVENTER – Gemeentebelang Deventer roept burgers op hun mening te geven over de aanpassingen die nodig zijn om de stad energieneutraal te maken. Maandag 24 februari aanstaande houdt de partij een info-, forum- en thema-avond in Lettele over de plannen om windmolens en zonneparken te plaatsen in de stad. “Het is vijf voor twaalf. De inbreng van burgers is hard nodig”, laat woordvoerder Erik Stegink weten.

De inspraakavond vindt plaats twee dagen voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het zogeheten energieplan. Daarin staat hoe Deventer de komende jaren de omschakeling wil maken naar duurzame energie en warmtebronnen. De stad wil dat huishoudens en bedrijven in 2030 niet meer energie verbruiken dan er binnen de eigen gemeentegrenzen op een duurzame manier wordt opgewekt. Om te komen tot een energieneutraal Deventer stelt het gemeentebestuur voor om onder meer windmolens te plaatsen in het buitengebied en te komen tot de aanleg van zonneparken om elektriciteit mee op te wekken.

“Het gaat om grootschalige plannen die niet zijn voorgelegd aan de burger”, stelt Peter Onvlee. De fractievoorzitter van Gemeentebelang benadrukt dat de thema-avond in restaurant De Koerkamp in Lettele een open karakter kent en zodoende niet alleen voor de eigen achterban bedoeld is. “Veel burgers hebben geen idee wat het energieplan inhoudt. We willen voorkomen dat mensen straks geconfronteerd worden met plannen voor een zonnepark of een windmolen in hun achtertuin, zonder dat zij geïnformeerd zijn over het overkoepelende energieplan en dus niet de kans gekregen hebben daarover hun mening te geven.”

Aanwezigen kunnen tijdens de avond vragen stellen aan deskundigen op het gebied van duurzame elektriciteit en duurzame warmtebronnen. Vervolgens wordt het publiek gevraagd te reageren op stellingen. Het programma begint 24 februari aanstaande om 20:00 uur; de deur opent om 19:30 uur.

De fractie van Gemeentebelang wil de input van het publiek gebruiken bij de behandeling van de energietransitie in de raad op 26 februari.

Waterschapsverkiezingen Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Vanaf 2009 zijn de Gemeentebelangen vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van voorheen waterschap Groot Salland, momenteel Drents Overijsselse Delta. Op 20 maart nemen we ook weer deel aan de verkiezingen onder de naam Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel. Na twee periodes met Erik Smeenk vanuit Gemeentebelang Deventer als lijsttrekker gaan we verder met een nieuw gezicht: Tilko Gernaat uit Steenwijk. Gemeentebelang Deventer blijft betrokken bij het waterschap en staat met Bas van Swigchem (plek 9), Harry ten Have (plek 18) en Erik Smeenk (plek 25) op de kieslijst. Lokaal Maatwerk is waar Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel voor staat.

In 2009 zijn we begonnen met een samenwerking tussen de gemeentebelangen van Raalte en Olst Wijhe en Deventer. Onder de naam Algemeen Plattelands Belang behaalden we 2 zetels in het voormalige waterschap Groot Salland. Bij de verkiezingen in 2015 heeft Gemeentebelang Dalfsen zich ook aangesloten. Resultaat wederom 2 zetels onder de naam Sallandse Gemeentebelangen. Na de fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland zijn we als Sallandse Gemeentebelangen vertegenwoordigd met 1 zetel in het Algemeen Bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. Om enige kans op behoud van een zetel in het Algemeen Bestuur door een lokale/ gemeentebelang partij hebben we gemeend zoveel mogelijk gemeentebelangen en lokale partijen bij elkaar te moeten brengen. Dit is gelukt. Partijen uit de gemeenten Steenwijkerland, De Wolden, Kampen, Deventer, Olst/ Wijhe, Staphorst, Hoogeveen, Westerveld, Raalte, Dalfsen en Zwartewaterland hebben de koppen bijeen gestoken. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel.
Kijk voor meer informatie en het verkiezingsprogramma op de website gb-drentheoverijssel.nl of neem contact op met Erik Smeenk.

Lagerhuisdebat

***************************** UITNODIGING*****************************************
************************** Maak het Lagerhuisdebat mee ******************************* 

Ter gelegenheid van de opening van het duurzaamheidscentrum op 8 februari wordt een Lagerhuisdebat georganiseerd. Aan het debat zullen 11 scholieren deelnemen en vertegenwoordigers van de raadsfracties. De scholieren zijn lid van de debatclub van het Vlier (Etty Hillesum Lyceum). Namens Gemeentebelang zal Harry ten Have het woord voeren.

Het duurzaamheidscentrum zit in het stadhuis.

Het debat vindt plaats in de trouwzaal, waar twee lange banken tegenover elkaar staan. De scholieren representeren ook, net als de raadsleden het politieke spectrum, en spreken vanuit hun eigen overtuiging. Het debat zal gevoerd worden aan de hand van 4 stellingen, waarvan er twee stellingen van tevoren bekend gemaakt zijn. Alle aanwezigen, dus ook het publiek, mogen instemming of afkeur laten horen door beschaafd “hear, hear” of “shame, shame” te fluisteren.

Het programma voor die middag is:
Hoofdprogramma
13.30 – 14.30 Lezing Marjan Minnesma over klimaatverandering
14.30 – 14.45 Tv-reportage, kinderen van de basisschool volwassenen interviewen over het klimaat
14.40 – 15.00 Opening door wethouder Carlo Verhaar
15.00 – 16.00 Lagerhuisdebat
16.00 – 17.00 Willen we (meer) Windenergie Deventer? Lezing Guido Bakema
16.00 – 17.00 De Verborgen Impact. Lezing Estella Franssen

Motiemarkt 17 april 2019

De gemeente raad organiseert voor de derde keer een Motiemarkt. Op deze markt kan iedereen die in Deventer woont, werkt of actief is, ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht brengen van de raadsleden. En dat kan over elk onderwerp gaan.
De motie markt vindt plaats op woensdag 17 april 2019, van 19.00 uur tot 21.30 uur in het stadhuis van Deventer. Spreekt een idee voor de stad aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met de initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota.
Hierbij het radio interview wat ons raadslid Erik Stegink gegeven heeft aan Deventer Radio & Televisie in zijn rol als vicevoorzitter van de raad. Link naar interview
Heeft u een idee voor Deventer?
Heeft u een idee hoe Deventer nóg beter, aantrekkelijker, veiliger of groener wordt? Meld u voor 8 april bij de griffie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoonnummer 0570 69 3232.

Belangrijk is nu dat wij reuring in het dorp houden en daar werk ik graag aan mee Wie is Erik Smeenk?

Geboren en getogen aan de IJsseldijk, op deze mooie plek. Ik ben 53 jaar en getrouwd met Berna, wij hebben samen drie kinderen. Twee van hen zijn nog thuis en een woont in Loo bij Bathmen. Na omzwervingen in Olst en Diepenveen zijn we in 2000 weer op deze boerderij gekomen.

Hoe was jouw jeugd hier?
Nou, eigenlijk heel doorsnee. Je gaat naar de lagere school, hebt je vriendjes, de voetbal. Na de lagere school ben ik naar de Europaschool in Deventer geweest. Die school bestaat niet meer. Daarna heb ik de havo gedaan en de middelbare landbouwschool in Zutphen. Ik houd wel van vrijheid en vind het jammer dat ik uiteindelijk geen boer ben geworden, want dit bedrijf was te klein. Dus moest ik werk zoeken. Op de boerderij hebben wij wel stalling met weidegang voor zo’n tien paarden. Nee, zelf heb ik nooit paardgereden.

Wat ben je uiteindelijk gaan doen?
Momenteel ben ik hoofdgreenkeeper op de golfbaan in Hattem. Ik ben daar, naast het aansturen van mijn collega’s, bezig met administratie, groenonderhoud, machineonderhoud en contact met leden en bestuur. Het onderhoud van een golfbaan is secuur en specifiek werk. De greens maaien wij op een hoogte van 4mm, dus je moet weten wat je met dat gras kunt doen. Je hebt op deze maaihoogte meer kans op aantastingen door ziekten en schimmels. Die worden door mij al tien jaar zonder chemische middelen bestreden. Bestrijden doe ik met concurrerende schimmels en bacteriën die het grasplantje niet aantasten en ik ben heel erg bezig met de wortelgroei. Hoe gezond is de omgeving voor de grasplant? Dat is het belangrijkste. In de wintermaanden zijn we vaak bezig met bos- en machineonderhoud. Als greenkeeper heb ik veel cursussen gedaan. Er is ook een greenkeepervereniging, waar we veel ervaringen uitwisselen. We komen in Overijssel af en toe bij elkaar op de baan.

Heb je naast je werk nog tijd voor hobby’s ?
Ik ben onder andere starter voor de KNSB bij schaatswedstrijden voornamelijk bij ‘De Scheg’, zit in het bestuur van het Oranjecomité en ben penningmeester van de rommelmarktcommissie Diepenveen. Ook coördineer ik het onderhoud van de DSC-sportvelden en ben ik een van de kartrekkers van de muziekkoepel in Diepenveen. Voor het waterschap WDOD ben ik vrijwilliger dijkwacht en namens Gemeentebelang Deventer ben ik raadslid. Nee, ik ben in de avonden niet veel thuis.

Hoe lang ben je al raadslid?
Sinds 2018 ben ik raadslid. Een van de belangrijkste speerpunten van ons is toch wel het buitengebied. Het is natuurlijk een feit dat het platteland de stad nodig heeft en omgekeerd. Maar we willen er wel voor zorgen dat de dorpen in de gemeente Deventer in beeld blijven en wij willen graag goed contact houden met die dorpen. Ik ben ook door voorkeurstemmen uit het dorp in de raad gekomen.
Een deel van onze zeven raadsleden woont in de stad en behartigt die belangen.
Verder houden wij Deventer graag financieel gezond.

Een van jullie speerpunten is Deventer klimaatneutraal maken in 2030, hoe bereiken jullie dat?
Dat wordt toch wel een lastig verhaal, maar de discussie erover loopt. Wij denken dat het over meer moet gaan dan windturbines en zonneweides. Dus ook andere vormen van niet-fossiele energiebronnen. Er zullen best zonneweides en windturbines bijkomen, maar denk ook aan waterstof en wellicht kernenergie. We staan open voor goede ideeën, want we moeten natuurlijk wel onze bijdrage leveren.
Verder is mijn persoonlijke ambitie om Diepenveen goed te vertegenwoordigen, er hebben altijd weinig Diepenveners in de raad gezeten. Het leuke als raadslid zijn de contacten met mensen, het netwerk.

Hoe houden we Diepenveen leefbaar?
De weg die we zijn ingeslagen is goed. De middenstand blijft redelijk op peil en het Kulturhus draait goed. De binding in het dorp is prima, we storen ons niet aan elkaar en we weten elkaar te vinden. Het handhaven van de middenstand in de dorpen is wel een punt van zorg binnen onze partij. Dit bepaalt heel erg de leefbaarheid. Gelukkig zijn we daar als bewoners ook zelf bij. Dus ga niet bij de supermarkt of de bakker in de stad de boodschappen doen. Voor andere aankopen is Deventer natuurlijk dichtbij. De tijd van vroeger met veel meer winkels in het dorp is voorbij. Dat doet mij nog even denken aan het feit dat ik als kleine jongen, met veel tegenzin, voor mijn moeder vlees moest halen bij slagerij Harmsen, toen nog gevestigd naast de benzinepomp van ‘De Keur’. Ook was er toen een groenteboer, er waren meerdere bakkers, een woninginrichtingzaak, twee kledingwinkels, een drogist en een speelgoedwinkel.

 

Belangrijk is nu dat wij reuring in het dorp houden en daar werk ik graag aan mee.

Uit: Dorpsplein Diepenveen
Foto’s: Jaco Remmelink

verkeerssituatie in Bathmen

De gemeente is op dit moment volop bezig met het aanpassen van de verkeerssituatie in Bathmen rondom Woertmansweg, Enklaan, Gorsselseweg en Deventerweg. De belangrijkste reden is het fietsveiliger maken van de kruispunten. De consequentie hiervan is echter dat de voorrangssituatie gewijzigd wordt, waardoor ook het niet bestemmingsverkeer (vracht- en personenverkeer) eenvoudiger dwars door de kern van Bathmen kan gaan. De omwonenden hebben tegen het wijzigen van de voorrangssituatie inmiddels meer dan 150 bezwaarschriften ingediend. De gemeente heeft de bezwaarprocedure niet afgewacht en is al begonnen met het aanpassen van de verkeerssituatie. Gemeentebelang (Erik Stegink) heeft hierover in de raadsvergadering op 19 december wederom mondelinge vragen gesteld.

De wethouder Frits Rorink heeft n.a.v. de mondelinge vragen toegezegd om in de verdere uitvoering door middel van het aanbrengen van accenten in de belijning en door verkeersborden het niet bestemmingsverkeer buiten de kern van Bathmen te leiden.

Begroting 2020

Complimenten aan onze wethouder Liesbeth Grijsen en de ambtenaren voor het opstellen van deze begroting, waarin alle financiële afspraken van het coalitie akkoord 2018 – 2022 zijn verwerkt. Het feit dat Den Haag minder geld dan begroot aan de gemeentes geeft, heeft het sluitend maken van de begroting behoorlijk gecompliceerd.
De begroting is afgelopen woensdag aangenomen met 29 stemmen voor en 8 stemmen tegen (VVD en DENK).
De financiële positie van de gemeente geeft geen reden tot zorg. Punten van aandacht blijven de uitputting van de reserves om de begroting sluitend te maken en de solvabiliteitsratio, geeft de weerbaarheid van de gemeente aan. In 2014 was de ratio nog 20% in 2018 16% en de verwachting voor 2023 is 12%, dit is ruim onder de kritische grens van 20%.

De begroting geeft geen ruimte voor extra wensen vandaar dat Gemeentebelang terughoudend is geweest met het indienen van moties/amendementen. Wij hebben een uitzonderingen gemaakt voor het behoud van het Speelgoedmuseum. Het Speelgoedmuseum is een icoon voor Deventer, als het gesloten wordt zal het niet meer terugkomen. Vandaar dat Gemeentebelang besloten heeft om het amendement voor het behoud van het Speelgoedmuseum mede in te dienen.
Gezamenlijk zullen Gemeentebelang, Deventer Belang en GroenLinks kijken naar de financiële dekking om per 1-1-2022 de hondenbelasting af te schaffen.

Voorbereidingen geluidswerende maatregelen A1 Bathmen starten

Op 24 februari 2016 is unaniem in de gemeenteraad Deventer de motie van Gemeentebelang (Erik Stegink) aanvaard om ervoor te zorgen dat de verbreding van de A 1 niet leidt tot extra geluidoverlast voor de bewoners van Bathmen.
In samenwerking met Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en met inbreng van de Belangenvereniging Bathmen is € 3.45 miljoen hiervoor vrijgemaakt.
In de raadsvergadering van 12 december 2018 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd om € 200.000 vrij te maken voor het starten van de voorbereidingen van de geluidswerende maatregelen.

Steun Boeren

Afgelopen woensdag heeft Gemeentebelang samen met CDA een motie ingediend over de mogelijke consequenties van het stoppen van het programma Aanpak Stikstof voor de boeren. De motie roept het college op om richting de provincie aan te geven dat gedwongen verkoop voor boeren zeer onwenselijk is. Helaas waren alleen de fracties Gemeentebelang, Deventer Belang, CDA, DENK en Deventer Nu voor de motie, waardoor de motie met 12 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen is.
Gemeentebelang betreurt het dat er in de raad zo weinig steun is voor onze boeren, die zwaar geraakt zullen worden bij een mogelijke gedwongen verkoop van hun bedrijf of reducering van hun veestapel. Mensen die decennia lang al zorgen voor ons voedsel, die 7 dagen in de week werken het hele jaar door. Die al jaren lang regelgeving op regelgeving over zich heen gekregen hebben, die moesten investeren om aan die steeds weer veranderende regels te voldoen ook al voor het reduceren van de stikstof uitstoot. En al die investeringen zijn voor niets geweest. Wat ons betreft verdienen de boeren onze steun.

Motie boerenprotest

Kavels voor Koeien van start

Met de overhandiging van een gebiedskaart door wethouder Grijsen aan de kavelruilcommissie is op 28 november de vrijwillige kavelruil Kavels voor Koeien Deventer officieel van start gegaan. Het project, dat loopt tot voorjaar 2021, beoogt de ruil van 200 hectare grond. Het kavelruilproject is een initiatief van LTO Noord afdeling Salland en de gemeente Deventer.

Wethouder Grijsen: 'Wij zetten ons samen met LTO in voor een vitaal platteland. Er zijn minder boerenbedrijven maar die zijn wel groter. We willen dat zij goed kunnen boeren en tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat het mooie Sallandse landschap wordt versterkt. We zijn enorm blij met de Europese subsidie die we via de provincie hiervoor hebben gekregen’.

De verkaveling in het buitengebied van Deventer is niet optimaal. Een belangrijke oorzaak is dat groeiende bedrijven hun huiskavel willen vergroten zodat de koeien buiten kunnen lopen, terwijl de vrijkomende gronden van stoppende bedrijven vaak verder weg liggen. Door middel van kavelruil wordt gewerkt aan huiskavelvergroting, afstandsverkorting en kavelconcentratie. Daarmee wordt de bedrijfsvoering efficiënter en is er minder landbouwverkeer op de weg, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid en het milieu.

Het volledige artikel is te vinden op: Link naar artikel

VITAAL PLATTELAND

Gemeentebelang staat voor een vitale stad en een vitaal platteland. Een vitaal platteland is ook opgenomen in het bestuursakkoord voor de komende bestuursperiode. Tot ons genoegen zien we dat wethouder Liesbeth Grijsen een dynamische agenda heeft opgesteld voor het onderwerp “vitaal” platteland.
De agenda is tot stand gekomen door te luisteren naar de wensen van de inwoners van de dorpen. Immers weten zij het beste wat de knelpunten zijn en welke oplossingen mogelijk zijn.
De leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de dorpen en gemeenschappen komen onder druk te
staan als voorzieningen zoals een buurthuis, supermarkt of basisschool dreigen te verdwijnen. Door
het voorzieningenniveau op het platteland in stand te houden en te versterken dragen we bij aan een
leefbaar en toekomstbestendig buitengebied.
Vandaar dat op de agenda is geplaatst:
Diepenveen - Duurzaamheidsmaatregelen Kulturhus
Diepenveen – Dorpsplein Diepenveen
Schalkhaar – Ondersteuning Verenigd Schalkhaar
Schalkhaar - Realisatie Dorpshuis
Bathmen – Inrichtingsplan Brink
Okkenbroek - Invulling maatschappelijk vastgoed
Loo - NaoberLookaal
Streekproducten

Daarnaast wil het college een impuls geven aan de afzet van streekproducten door het stimuleren en faciliteren van streekgebonden landbouw (is voedselproductie voor de stad). Dit vertaalt zich in nieuwe economische perspectieven voor het platteland en versterkt de binding tussen stad en buitengebied.
In totaliteit € 202.500,- is vrijgemaakt voor de uitvoering van de dynamische agenda.
Een goed initiatief dat wij van harte steunen!

Werkmakelaar Oost

Gisteravond heeft de gemeenteraad uitgebreid gepraat over het rapport van Twynstra Gudde over Werkmakelaar Oost. Dat bedrijf vestigde zich twee jaar geleden in Deventer en kreeg van de gemeente subsidie voor iedere medewerker die vanuit de bijstand aan het werk kwam. Het werd een fiasco. Het rapport moest opheldering geven hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren.
Natuurlijk is het rapport ook Gemeentebelang op zijn zachtst gezegd niet onopgemerkt gebleven. Alle feiten op een rij…. Dat kwam even binnen! Het dossier Werkmakelaar Oost is inderdaad een hoofdpijndossier, zoals de raad dit al in juni heeft geconcludeerd. In de ogen van Gemeentebelang is het rapport dat nu op tafel ligt een goed uitgewerkte onderbouwing van alle feiten en feitjes die ons al grotendeels bekend waren. We wisten al dat het fout is gegaan. We weten nu echter ook hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Dit rapport, met name de aanbevelingen, geeft de raad en het college veel houvast. Zo wordt in de toekomst een kritische kijk gegarandeerd maar blijft er ruimte voor nieuwe, onconventionele initiatieven die op ons pad komen.
De kritiek op wethouder Kolkman was de afgelopen maanden en ook gisteren niet mals. Maar we moeten ons wel realiseren dat wethouder Kolkman het Sociaal Domein in de gemeente Deventer door moeilijke tijden heeft geloodst. De wethouder is een bijzondere man met een bijzondere aanpak. Soms een tikkeltje chaotisch maar juist deze spontaniteit heeft Deventer de afgelopen jaren ook veel goeds opgeleverd. Wij staan er in vergelijk met veel andere gemeenten goed voor.
De gemeenteraad heeft gisteren een motie aangenomen, die Gemeentebelang samen met D66, GroenLinks, CDA en PvdA had ingediend. Hierin hebben we ons ongenoegen en onze zorgen geuit over de gang van zaken rond Werkmakelaar Oost. Ook is het College opgeroepen om er alles aan te doen om vergelijkbare pijndossiers in de toekomst te voorkomen. Gemeentebelang gaat er van uit dat wethouder Kolkman met alle ervaringen en de aanbevelingen uit het Dossier Werkmakelaar Oost, ook in zijn nieuwe portefeuilles het uiterste uit zichzelf en onze gemeente zal proberen te halen.

BOERENPROTEST

Niet alleen vandaag, maar ook in de komende tijd, worden er op diverse plaatsen in het land acties georganiseerd,  zowel door regionale als landelijke boeren-actiegroepen. Het stikstofbeleid is daarin een belangrijk speerpunt. Boeren laten massaal van zich horen omdat ze het niet eens zijn met het uitgestippelde beleid. 
Gemeentebelang Deventer ondersteunt de acties zonder geweld en is van mening dat ondernemers zich moeten kunnen blijven ontwikkelen. Dit moet in de juiste balans gebracht worden, zodat ook bouwend Nederland door kan en natuur behouden blijft. Het bestaande rekenmodel (Aerius) voor het stikstofbeleid bepaalt in hoge mate de ontwikkelmogelijkheden die ondernemers hebben voor wat betreft ammoniak. De vergunningverlening is hieraan gekoppeld en dat geldt ook voor het voorgenomen stikstofbeleid. Met dit model wordt bepaald welke bedrijven teveel stikstofoverlast veroorzaken in natuurgebieden die zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. De Commissie Remkes zegt het volgende over dit rekenmodel: "Aerius doet een poging de werkelijkheid te benaderen, maar is in belangrijke mate gebaseerd op aannames." Ondanks het feit dat het rekenmodel in belangrijke mate uitgaat van aannames, wil de overheid hierop vergaande maatregelen baseren voor ondernemers.
Gemeentebelang vindt het uitermate belangrijk dat maatregelen wetenschappelijk goed onderbouwd zijn en gebaseerd worden op metingen. Het mag niet zo zijn dat over vijf jaar blijkt dat de werkelijkheid toch heel anders in elkaar steekt. Omdat landelijk op dit moment de stikstofdepositie niet gemeten maar berekend wordt, moet er volgens Gemeentebelang hiernaar onderzoek gedaan worden. We hopen dat dan wetenschappers van meerdere instituten uit binnen- en buitenland zullen aansluiten waarbij dan feiten i.p.v. aannames de basis vormen voor stikstofbeleid in Nederland.  Ook in andere gemeentes zou zo’n oproep moeten plaatsvinden!

Waterschapsverkiezingen 2019

Erik Smeenk en Harry ten Have op de voorlopige kieslijst van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
Al vanaf 2008 is Gemeentebelang actief betrokken bij het Waterschap, toen nog Groot Salland. Erik Smeenk zat in het bestuur van Groot Salland als fractievoorzitter van de gezamenlijke Sallandse Gemeentebelangen partijen. Per 1 januari 2016 is Waterschap Groot Salland gefuseerd met waterschap Reest en Wieden, het nieuwe waterschap heet nu Drents Overijsselse Delta. Voor de a.s. verkiezingen op 20 maart 2019 is een voorlopige kieslijst opgesteld en daarop staan twee leden van Gemeentebelang, namelijk Erik Smeenk (plaats 9) en Harry ten Have (plaats 18). Erik Smeenk is daarnaast gevraagd als bestuurslid van de gezamenlijke gemeentebelangenpartij met als naam Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel. Wij zijn er trots op betrokken te zijn bij zowel de waterschapsverkiezingen volgend jaar en in het bestuur te zitten van de Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel.

De gastronomische charme van de Japanse Duizendknoop

Is de Japanse Duizendknoop eetbaar?
We kunnen melden dat B&W en de raad twee gerechten gegeten hebben waarin de Japanse Duizendknoop verwerkt is en er werd van gesmuld.

De Japanse Duizendknoop is een beruchte plant geworden omdat de plant moeilijk uit te roeien is. In november 2018 heeft Gemeentebelang hier al een motie over ingediend. Onlangs is een pilot gestart door de gemeente Deventer in samenwerking met LTO en aannemer De Groenste Zaak om de wortels van de plant te elektrocuteren. Gezien de motie van Gemeentebelang om de plant te voeren aan de varkens, is er gezocht naar een varkensbedrijf dat bereid is het loof van de plant aan hun varkens te voeren. Vol enthousiasme is de “lekkernij” door de varkens ontvangen! Onderzocht is of de plant schadelijk is voor de varkens en of er restanten van de plant in de mest van de varkens achterblijven.

varkensbuik JDKDe resultaten van beide testen zien er goed uit. Reden voor Gemeentebelang om B&W en de raad vandaag te trakteren op de culinaire bijproducten van deze pilot namelijk:
Bitterballen (vegetarisch), bereid met fijngesneden en geblancheerde Japanse Duizendknoop blaadjes op basis van groentebouillon
Op lagere temperaturen gegaarde varkensbuik, geserveerd met een warme oliviade met gehakte Japanse Duizendknoop blaadjes met voor de vegetariërs als alternatief zacht gebakken en gemarineerd blokje Tahoe met een warme oliviade met gehakte Japanse Duizendknoop blaadjes.

Uiteraard zijn de gerechtjes, klaargemaakt door Bert Roetert van Gemeentebelang, geserveerd op schoteltjes van verantwoord en natuurlijk afbreekbaar materiaal.

Dit alles onder het motto: “If you can’t beat it, eat it”

Erik Stegink & Bert Roetert

Japanse Duizendknoop

Motie Gemeentebelang voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop als voer voor varkens

De gemeenteraad van Deventer stemde unaniem in met een proef om de Japanse Duizendknoop uit roeien door de plant te voeren aan varkens.
Effectief bestrijden van de Japanse Duizendknoop, op de locatie waar deze groeit, duurt meerdere jaren. Op sommige plekken is hierdoor rooien en afvoeren van de plant naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven noodzakelijk. Een alternatief is het bestrijden met glyfosaat, echter de raad heeft besloten geen milieuonvriendelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat meer te gebruiken. Gemeentebelang wil een proef opzetten waarbij gerooide planten gevoerd worden aan varkens bij een lokale varkenshouder. Op basis hiervan kan de effectiviteit van de proef gemeten worden. Gemeentebelang wil deze proef graag opzetten in samenwerking met varkensboer(en), gemeente, LTO en Groenbedrijf Deventer. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de verbinding tussen stad en het platteland.

  • De potentiële voordelen ten opzichte van de huidige methode zijn:
  • De transportkosten van de plant naar een lokale varkensboer zijn aanzienlijk lager in vergelijking met het transport naar een gespecialiseerd bedrijf omdat er geen gespecialiseerde bedrijven in de directe omgeving van Deventer zijn.
  • Het voeren van de plant aan varkens aanzienlijk minder kosten met zich meebrengt ten opzichte van te laten verwerken door een gespecialiseerd bedrijf.


De motie is door de raad op 7 november aangenomen en het college wil graag hieraan medewerking verlenen. Na een jaar zal de proef geëvalueerd worden.

Combiplan

Bestemmingsplan Combiplan buitengebied Deventer 1
Realisatie van efficiency, kortere doorlooptijd en kostenreductie
In juli 2017 heeft Harry ten Have van Gemeentebelang een motie ingediend waarin de vraag gesteld is om “veegplannen” op te stellen. Het betreft hier niet een plan om aan te geven, dat er fysiek geveegd wordt, maar voornoemd 'veegplan' is een bestemmingsplan waarin ruimtelijke ontwikkelingen van verschillende initiatiefnemers binnen één plangebied worden gebundeld. Een nadere naam voor veegplan is combiplan.
Zo is in de raadsvergadering van 25 september jl. het 1e Combiplan Buitengebied Deventer 1 vastgesteld en aangenomen.
Het voordeel van een 'veegplan' is: efficiency, kortere doorlooptijd en kostenreductie. Kostenreductie zowel voor de gemeente, als voor de indieners omdat de leges voor het plan nu omgeslagen wordt over de indieners. Door deze manier van werken wordt voor alle gewenste ontwikkelingen één procedure doorlopen. De gemeente bepaalt zelf de frequentie waarmee wordt geveegd, bijvoorbeeld één of twee keer per jaar. Het werken met veegplannen zorgt voor een snellere manier van het afhandelen van initiatieven tot ruimtelijke ontwikkeling. Combiplan 1 omvat 5 locaties in Lettele en Bathmen.
Het was voor ons als Gemeentebelang weer een bewijs van een goed initiatief van onze partij uit 2017 om nu het eerste combiplan ter goedkeuring voorgelegd te krijgen. 
Hierbij kan opgemerkt worden, dat er geen zienswijzen op dit plan zijn ingediend, m.a.w. het combiplan is door de initiatiefnemers goed gecommuniceerd met de buurt, en is als hamerstuk geagendeerd heeft. Wij hebben als Gemeentebelang het bestemmingsplan “Combiplan Buitengebied Deventer 1” dan ook goedgekeurd.
Klik HIER voor verdere informatie op de site Gemeente Deventer.
Bert Roetert 

 Lettele

Japanse Duizendknoop (JDK)

De Japanse duizendknoop (JDK) is vanwege zijn schoonheid naar Nederland gehaald. De plant is mooi, maar groeit gestaag en heeft erg sterke wortels. Deze kunnen schade veroorzaken aan wegen, woningen en andere bouwwerken.
De sterk en welig tierende plant komt op ruim 500 plekken in Deventer voor. Dat is niet overal een probleem, maar op sommige locaties, zoals bouwkavels is de aanwezigheid niet gewenst. Het weg halen brengt veel kosten met zich mee.
Gemeentebelang zet zich in om deze woekerplant op plaatsen waar nodig effectief te bestrijden. Wij zien veel mogelijkheden voor een goede aanpak zonder inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. In november 2018 heeft Gemeentebelang een motie ingediend om als proef varkens in te zetten bij de bestrijding, waarbij het de bedoeling is om de plant met wortels en al uit te graven en te voeren aan deze dieren.
In verschillende gemeenten zijn proeven gedaan om de wortels van de JDK via elektrocutie te vernietigen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de plant tot op kniehoogte gesnoeid wordt. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Reden voor de gemeente Deventer om deze wijze van bestrijding in een proef uit te testen met als kernvraag: Wat doen we met het snoeiafval (loof)?
De proef is onlangs gestart in samenwerking met LTO. De wortels van de plant worden geëlektrocuteerd met de ‘Rootwave’ methode door aannemer De Groenste Zaak, zie foto. Gezien de motie van Gemeentebelang om de JDK te voeren aan de varkens, is er door de gemeente en LTO gezocht naar een varkensbedrijf dat bereid is het loof aan hun varkens te voeren. Daarbij bleek toch wel wat terughoudendheid te zijn bij de varkensbedrijven. Onbekend maakt onbemind. Uiteindelijk heeft varkensbedrijf Piggy's Palace van Erik Stegink zich bereid verklaard voor deze proef het loof aan de buitenvarkens te voeren. Vol enthousiasme is de “lekkernij” ontvangen! Daarbij is uiteraard vooraf onderzocht of de JDK schadelijke stoffen bevat die het welzijn van de varkens in gevaar kunnen brengen. Ook wordt de komende weken de varkensmest onderzocht naar mogelijke restanten van de plant. . Wanneer blijkt dat dit niet het geval is kan het loof van de Japanse duizendknoop ook aan varkens op stal worden gevoerd. 

In de komende weken moet duidelijk worden of de methode effectief is en of de varkens de plant blijvend graag lusten. Dit is een eerste kleinschalige try-out, maar het zou wel erg mooi zijn, wanneer dit de oplossing voor heel Nederland zou zijn. 
Zo blijkt maar weer, dat de Nederlandse landbouw en veeteelt erg nuttig is! 

Harry ten Have

Opheldering

Schending vertrouwelijkheid en geheimhouding

Onlangs zijn er in Deventer meerdere gevallen van het delen van vertrouwelijke informatie geconstateerd. Dagblad de Stentor beweerde zelfs in het bezit te zijn van details over een evenement dat onder geheimhouding binnen de raad besproken was. Deze gang van zaken is schadelijk voor de relatie tussen raad en college en doet afbreuk aan de regels die wij hebben gesteld in onze democratie. Sterker nog, het delen/lekken van geheime informatie is strafbaar. In diverse gemeenten zijn gevallen bekend die door de rechter flink zijn bestraft. Gemeentebelang en D66 vinden het zeer zorgelijk dat er personen zijn die de regels overtreden. De partijen hebben het college vragen gesteld over de geldende procedures en over de bekendheid hiervan. Ook willen Gemeentebelang en D66 weten welke stappen het college gaat nemen omtrent het respectievelijk vermeende lekken en lekken van geheime en vertrouwelijke informatie. Indien er sprake is van het lekken van geheime informatie is dat een misdrijf waarvan het college aangifte kan doen.

De raad en het college spreken met veel partijen. Soms is het noodzakelijk om een onderwerp tijdelijk in vertrouwen te bespreken. Vanwege bijvoorbeeld de privacy van betrokkenen of het beschermen van de concurrentiepositie kan tijdelijke geheimhouding worden afgesproken. De raad stemt hier formeel mee in en moet zich daar aan houden. Op deze manier blijft de raad wel geïnformeerd en kan hij sturend optreden. Voor een goede werking van lokale democratie is het belangrijk dat dit vertrouwen niet wordt geschaad.

Klik hier voor de schriftelijke vragen 

Schriftelijke vragen artikel 46 RvO onkruidbestrijding op verhardingen

Onderstaande vragen zijn door Gemeentebelang ingediend.

Schriftelijke vragen artikel 46 RvO
onkruidbestrijding op verhardingen
Deventer, 11 september 2019

 

Geacht college,

Na het beëindigen van het gebruik van chemische middelen bij de onkruidbestrijding in 2014 is in 2017 structureel extra geld beschikbaar gesteld om het gewenste onderhoudsniveau te behalen. Hierover zijn met de verbonden partijen afspraken gemaakt. Het betreft onderhoudsniveau B en C volgens de systematiek van het CROW.

De fractie van Gemeentebelang heeft over dit onderwerp de volgende vragen:
Wordt het gewenste niveau gehaald?
Zijn over de periode 2017 – 2019 monitoringsgegevens beschikbaar?
Zo ja, met wie worden deze monitoring gegevens gedeeld?
Welke maatregelen/acties zijn genomen in de situatie waarbij het afgesproken niveau niet is gehaald (wel/niet n.a.v. de gegevens van de monitoring)?
Is het meetbaar, dat de structurele verhoging van het budget onkruidbestrijding leidt tot een grotere tevredenheid bij de burgers? Zo ja, kan dit zichtbaar gemaakt worden? Zo nee, hoe kunnen we dit meetbaar maken?
Zijn de bewoners naar menig van het college voldoende geïnformeerd over de aanpak van onkruidbestrijding op verhardingen?
N.a.v. de structurele verhoging van dit budget zou de raad geïnformeerd worden over de voortgang. Wanneer en op welke wijze gaat dit gebeuren?

Harry ten Have

Inloopavond Gemeentebelang in het Hovenhuus

Wilt u een zorg of een probleem onder de aandacht van Gemeentebelang brengen? Dat kan. Fractie en bestuur gaan in het kader van de maandelijkse inloopavonden op maandag 8 oktober op bezoek op de Worp. Van 19.30 uur tot 20.00 uur bent u welkom in Het Hovenhuus, Leliestraat 27 in Deventer. Loop spontaan binnen. Past de avond u niet, wilt u iets meer tijd of kunt u niet naar het Hovenhuus komen? Neem dan contact op met Hennie Eltink, aanspreekpunt van Gemeentebelang in deze wijk. Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ofbel fractievoorzitter Peter Onvlee, tel 06-14998045. Natuurlijk geldt deze uitnodiging ook voor inwoners van andere buurten, wijken of dorpen in de gemeente Deventer!

Schalkhaar aug 2019

Column van Harry Ten Have in de krant InSchalkhaar.
In de column besteed Harry aandacht aan ontwikkelingen die van belang zijn voor Schalkhaar.

Ontwikkeling Linderveld (Schalkhaar Noordoost)

In 2017 is een klein gedeelte van de agrarische percelen Linderveld door de gemeente verkocht op basis van inschrijving aan boeren uit de directe omgeving. Er is nog 63 hectare niet verkocht. De gemeenteraad heeft in 2018 voorgesteld om voor de verkoop van deze gronden een exclusieve verkenning te doen met Stichting IJssellandschap. De Stichting wil samen met partners de mogelijkheden en haalbaarheid onderzoeken van het plan “Heerlijkheid Linde”. Gemeentebelang heeft onder voorwaarden ingestemd met de verkoopcriteria ’s. Een belangrijke voorwaarde van ons is om met Stichting IJssel landschap te onderzoeken/te bespreken om gronden te ruilen. De Stichting is eigenaar van grote hoeveelheid agrarische percelen rondom de Deventer. In de komende jaren hebben we zeer waarschijnlijk op andere plekken grond nodig voor ontwikkelingen voor stad en de omliggende dorpen. De wethouder heeft toegezegd om grondruil in te brengen in het overleg.

Voormalige boerderijen in het Linderveld

In het Linderveld is de gemeente eigenaar van 12 (voormalige) boerderijen. Gemeentebelang vindt dat deze moeten worden verkocht en een goede nieuwe bestemmingen/functies moeten krijgen. Door de grondruil en herbestemmen van de boerderijen krijgt het gebied nieuwe kansen met ook op andere plekken rondom Schalkhaar mooie ontwikkelkansen.
Ik blijf het dossier ‘Linderveld’ kritisch volgen.

Woningbouw Schalkhaar

Onlangs werd ik uitgenodigd om informatie te geven aan een groep 50 plus en jongeren met woonwensen voor wonen in Schalkhaar. Op basis van de nieuwe omgevingsvisie en de woonvisie van Schalkhaar zijn beide groepen geïnformeerd. Ik hoop dat beide groepen hun specifieke wensen samen met het platform en ambtenaren van de gemeente verder gaan oppakken en mogelijk mooie ontwikkelingen in Schalkhaar gaan realiseren. Een open houding voor burgerinitiatieven gericht op de doelgroepen vindt Gemeentebelang belangrijk.
De omgevingsvisie beschrijft de toekomstige ambities en ontwikkelingen van de gemeente op het gebied van wonen. Specifiek voor Schalkhaar staat in de visie; nieuwbouw vooral binnen bestaande grenzen / bebouwde kom moet mogelijk zijn. In de omgevingsvisie staat ook: uitbreidingsruimte aan Noord-Oost rand van Deventer, toejuichen transformatie van gebouwen naar woningen voor ouderen en starters, verduurzamen en levensloopbestendig maken van bestaande woningen, eerst inbreiden dan uitbreiden, transformatie van het bestaande en het zoeken van ontwikkelruimte voor met name jongeren en ouderen.

Update verkeersituatie Bathmen

Update: Alle werkzaamheden betreffende de wijziging van de voorrangsituatie op de Gorsselseweg, Woertmansweg, Enklaan en Deventerweg in Bathmen worden stop gezet. Die toezegging deed wethouder Rorink tijdens de raadsvergadering van woensdag 26 september op aandringen van Gemeentebelang. Op korte termijn gaat de gemeente het gesprek met betrokkenen aan.

Zie hier het eerder verschenen artikel over de geplande wijziging van de voorrangsituatie.


Gemeentebelang zal tijdens de raadsvergadering van woensdag 26 september aandacht vragen voor de geplande wijziging van de voorrangssituatie op de Gorsselseweg, Woertmansweg, Enklaan en Deventerweg in Bathmen. In het kader van het onderhoud wil de gemeente de voorrangssituatie wijzigen waardoor het doorgaand verkeer door het centrum zal lopen. Verschillende inwoners en de Belangenvereniging Bathmen (BVB) hebben bij de partij aan de bel getrokken. Zij klagen er onder meer over dat ze niet in de verandering zijn gekend. Gemeentebelang hecht grote waarde van het betrekken van inwoners bij besluitvorming. Ook vraagt de partij zich af waarom de werkzaamheden precies rondom de Bathmense kermis gepland zijn.

Schriftelijke vragen artikel 46 PAS

Schriftelijke vragen artikel 46
Stagnatie economische ontwikkelingen door afwijzen PAS
Deventer, 2 september 2019

 

Geacht college,

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming vooraf mag niet op grond van de Europese Habitatrichtlijn.

Door het vallen van het PAS (stikstofregels) zijn de nieuwe economische activiteiten in een straal van 10 kilometer om natuurgebieden heen nu geblokkeerd. Bij navraag blijkt, dat bijna 90 % van provinciaal Overijssels grondgebied hierdoor “op slot zit” en geen mogelijkheden geeft om economische en duurzame ontwikkelingen in gang te zetten.

De fractie van Gemeentebelang heeft zorgen over de Deventer projecten die in gang zijn gezet en heeft daarom de volgende vragen;

Hoe gaat het college van Deventer om met de raad van state uitspraak in het kader van het vervallen van de PAS ?

In hoever kunnen we als gemeente Deventer onze ambities op gebied van bouwen de komende periodes nog realiseren ?

 

Namens de fractie van Gemeentebelang

Erik Stegink

Update Meer afvalscheiding

De voltallige raad stemde tijdens de vergadering van woensdag 26 september voor de motie van Gemeentebelang die het mogelijk moet maken dat ook scholen,(sport)verenigingen en organisaties van evenementen hun afval gescheiden kunnen aanleveren. Wethouder Verhaar zal snel met de aanbevelingen aan de slag gaan.

Zie hieronder het eerder verschenen artikel over de motie die Erik Stegink namens Gemeentebelang heeft ingediend.


De gemeente Deventer doet het goed als het gaat om afvalscheiding. Door het apart inzamelen van herbruikbare stoffen als glas, oud papier, PMD (plastic) en GFT door Circulus Berkel neemt de hoeveelheid restafval al jaren af. Dit is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de burgers.
Alleen huishoudelijk afval wordt gescheiden opgehaald. Het afval van onder meer scholen, (sport)verenigingen en organisaties van evenementen valt onder bedrijfsafval. Commerciële inzamelaars bieden geen scheidingsmogelijkheden. De afgelopen jaren is voor tientallen basisscholen een constructie gevonden waarbij ook zij hun afval toch gescheiden en dus goedkoper aan Circulus Berkel kunnen aanleveren. Vanwege geldende regels kunnen onder meer middelbare scholen, verenigingen, buurt/cultuurhuizen en evenementenorganisaties geen gebruik van deze mogelijkheid maken.
Een gemiste kans, vindt Gemeentebelang. Uit oogpunt van het milieu en de financiën zou ook hier een stap gezet moeten worden. De partij wil graag dat het College samen met Circulus Berkel de mogelijkheden gaat onderzoeken om deel te nemen aan een landelijk pilot om afvalscheiding ook voor deze groep mogelijk te maken. Omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor subsidie beschikbaar stelt, zou deelname de gemeente geen geld kosten. De desbetreffende motie van Gemeentebelang-raadslid Erik Stegink zal op 26 september door de raad worden besproken.

Voorjaarsnota

In de raadsvergadering van woensdag 3 juli is de Voorjaarsnota door de raad aangenomen. De voorjaarsnota legt de contouren vast van de begroting en is de voorloper van de begroting die dit najaar aan de raad wordt voor gelegd.
Alle drie de moties die Gemeentebelang had ingediend zijn In de raadvergadering aangenomen. 
De eerste motie had betrekking op een versobering van de huidige bewaking bij de fietsenstalling. Volgens Gemeentebelang is die versobering ongewenst, gezien het toenemende aantal e-bikes en de consequenties voor de werkgelegenheid. Deze motie werd unaniem aangenomen. 
De tweede motie ging over een krediet aanvraag voor het maken van een inrichtingsplan voor de Brink in Bathmen. Er is lang en hard gewerkt door het comité dat de plannen in Bathmen heeft uitgewerkt. Die inspanning is uiteindelijk beloond door het aannemen van de motie over de krediet aanvraag met 30 van de 36 stemmen. 
De derde motie is het verzoek om een pilot te beginnen voor circulair bouwen. Circulair bouwen betekent dat alle materialen herbruikbaar zijn als het gebouw wordt afgebroken en dat de grond dan weer wordt terug gegeven in dezelfde staat als vóór het bouwen. Deze motie is met 26 voor en 10 tegen aangenomen. 
Naast deze 3 eigen moties van Gemeentebelang, heeft Gemeentebelang ook een motie samen met Deventer Sociaal ingediend. Deze motie had betrekking op een evaluatie van het functioneren van de onafhankelijke klachtenbehandelaar, die nu twee jaar in functie is. Na een evaluatie zal het college aan de raad voorstellen of de klachtenbehandelaar zijn activiteiten al dan niet zal voortzetten. Ook deze motie werd unaniem aangenomen
Mede door een goede voorbereiding van de moties, kunnen we spreken van een goed resultaat voor Gemeentebelang.

Opheldering

Gemeentebelang zal tijdens de raadsvergadering van woensdag 26 september aandacht vragen voor de geplande wijziging van de voorrangssituatie op de Gorsselseweg, Woertmansweg, Enklaan en Deventerweg in Bathmen. In het kader van het onderhoud wil de gemeente de voorrangssituatie wijzigen waardoor het doorgaand verkeer door het centrum zal lopen. Verschillende inwoners en de Belangenvereniging Bathmen (BVB) hebben bij de partij aan de bel getrokken. Zij klagen er onder meer over dat ze niet in de verandering zijn gekend. Gemeentebelang hecht grote waarde van het betrekken van inwoners bij besluitvorming. Ook vraagt de partij zich af waarom de werkzaamheden precies rondom de Bathmense kermis gepland zijn.

Werkbezoek raadsleden Eric Smeenk en Eric Stegink aan het Havenkwartier

Samen met 40 belangstellenden, waaronder ontwikkelaars, eigenaren van panden, bewoners en andere belangstellenden, werd op 25 juni deelgenomen aan een werkbezoek aan het Havenkwartier. Eerst was er een rondgang met uitleg en bezichtiging van enkele panden en plekken aan de st Olafstraat, De rondgang werd gevolgd door een boottocht over de 1e en 2e havenarm. Deze boottocht gaf een mooi en ander beeld van het havenkwartier. Uit de gegeven presentaties werd duidelijk dat er veel potentieel in het havenkwartier aanwezig is, waarbij vooral een combinatie van wonen en werken positieve mogelijkheden kan bieden. Het havenkwartier staat momenteel bekend als een culturele broedplaats waarin het prettig wonen en vertoeven is met tevens ruimte voor bedrijvigheid. De aangekondigde plannen en ontwikkelingen gaan wat verder dan het huidige gebruik. Dit stuit op enige weerstand bij de huidige ondernemers en bewoners. De plannen hebben zeker potentie en perspectief maar dan zullen wel de neuzen van alle hiervoor voorgenoemde betrokkenen dezelfde kant uit moeten gaan staan. De grootste uitdaging is om commerciële en culturele ontwikkelingen samen te voegen in dezelfde leefomgeving in het Havenkwartier. Dat dit nog een hele uitdaging gaat worden is ons op deze avond wel duidelijk geworden. Gemeentebelang zal de ontwikkelingen met interesse blijven volgen.

Meer afvalscheiding

De gemeente Deventer doet het goed als het gaat om afvalscheiding. Door het apart inzamelen van herbruikbare stoffen als glas, oud papier, PMD (plastic) en GFT door Circulus Berkel neemt de hoeveelheid restafval al jaren af. Dit is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de burgers.
Alleen huishoudelijk afval wordt gescheiden opgehaald. Het afval van onder meer scholen, (sport)verenigingen en organisaties van evenementen valt onder bedrijfsafval. Commerciële inzamelaars bieden geen scheidingsmogelijkheden. De afgelopen jaren is voor tientallen basisscholen een constructie gevonden waarbij ook zij hun afval toch gescheiden en dus goedkoper aan Circulus Berkel kunnen aanleveren. Vanwege geldende regels kunnen onder meer middelbare scholen, verenigingen, buurt/cultuurhuizen en evenementenorganisaties geen gebruik van deze mogelijkheid maken.
Een gemiste kans, vindt Gemeentebelang. Uit oogpunt van het milieu en de financiën zou ook hier een stap gezet moeten worden. De partij wil graag dat het College samen met Circulus Berkel de mogelijkheden gaat onderzoeken om deel te nemen aan een landelijk pilot om afvalscheiding ook voor deze groep mogelijk te maken. Omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor subsidie beschikbaar stelt, zou deelname de gemeente geen geld kosten. De desbetreffende motie van Gemeentebelang-raadslid Erik Stegink zal op 26 september door de raad worden besproken.

Cultuurvisie Gemeente Deventer

De discussie rondom de Cultuurvisie 2019-2024, Boeien en bloeien, heeft de gemoederen in Deventer de afgelopen maanden flink bezig gehouden. Tijdens de raadsvergadering afgelopen woensdagavond, 19 juni , laaiden de gemoederen nog verder op toen een groot gedeelte van de oppositie de vergadering verliet. In plaats van de discussie aan te gaan, je stem te laten horen, je taak als gekozen volksvertegenwoordiger te vervullen, het algemeen belang te dienen en de spelregels te respecteren, kozen zij ervoor het debat niet te willen voeren. Een klap in het gezicht voor de kiezer, de vele belangstellenden in de raadzaal en allen die de afgelopen maanden veel inspanningen hebben geleverd om de cultuurvisie een goede start te laten maken. 
De overgebleven raadsleden (24) besloten hun verantwoordelijkheid wel te nemen, hebben het debat gevoerd en uiteindelijk is de cultuurvisie, met enige amendementen en moties, unaniem aangenomen. Gemeentebelang is erg blij dat we nu stappen voorwaarts kunnen zetten binnen de Deventer cultuur, maar wel met gelijk blijvende kosten. Wat houdt het aannemen van deze visie nu eigenlijk in?

De raad heeft ingestemd met Scenario-0

Een heikel punt in de aanloop van de besluitvorming was vaak het thema financiën. Met het aannemen van scenario-0, spreekt de raad zich duidelijk uit dat er geen extra geld beschikbaar komt voor cultuur. Dat betekent niet dat alles hetzelfde blijft, sterker nog er komen veel veranderingen, maar dat alles moet gedaan worden bij een ongewijzigd budget. Dit is voor Gemeentebelang erg belangrijk. Diverse sociale voorzieningen staan onder druk en investeringen in economie, leefbaarheid, onderwijs en sport vinden wij belangrijk. Daarom willen we niet dat er extra geld vrijgemaakt wordt voor cultuur, ten koste van deze thema’s.

Wat gaat er ondermeer veranderen?

De manier van subsidiëren zal met ingang van 2021 veranderen. Waar nu nog jaarlijks subsidies verstrekt wordt aan cultuurmakers en instellingen, zal dat voor een aanzienlijk deel veranderen in meerjarige budgetsubsidies. Enerzijds geeft dat zekerheid aan degene die de subsidie ontvangt, anderzijds vraagt dit ook dat degene die de subsidie ontvangt moet zorgen voor een meerjarige sluitende begroting en met regelmaat moet rapporteren. Dit laatste moet ook voorkomen dat we onaangenaam verrast gaan worden met financiële tegenvallers.
Wat ook verandert is dat we niet alleen naar instellingen en losse initiatieven kijken, maar dat we de activiteiten gaan ordenen in 5 programmalijnen. Hiermee dagen we de cultuur partijen uit om meer samen te werken en elkaars kennis en kunde te bundelen. Hier kunnen we efficiency voordelen mee behalen en komt er ruimte voor vernieuwende activiteiten. 
Verder moeten de bestaande faciliteiten voor cultuur die we in onze gemeente hebben optimaler ingezet worden, waardoor bijvoorbeeld kleinere cultuurmakers ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten.

Wat zijn de specifieke uitdagingen die we nu hebben?

Het zal velen niet ontgaan zijn dat er de afgelopen veel discussie is geweest over het wel of niet voortzetten van het Speelgoedmuseum, de huisvesting van het Burgerweeshuis, de exploitatie van Mimik, de huisvestingskosten van het Kunstcircuit en tegenvallers bij de Deventer Schouwburg.
Met het aannemen van de Cultuurvisie heeft de raad ook de eerste stappen gezet om deze uitdagingen op te lossen. Zo worden er bijvoorbeeld op korte termijn 3 scenario’s voor het Speelgoedmuseum onderzocht en gepresenteerd en wordt er uitgezocht of we een goede andere locatie voor het Burgerweeshuis kunnen vinden.

Is cultuur belangrijk voor Deventenaren?

Nou, reken maar! Dit is maar al te goed gebleken in de afgelopen maanden. Vele insprekers bij de raadstafel, diverse petities en gesprekken met cultuur instellingen, cultuur makers en heel veel bewoners. Of je het nu eens of oneens bent wat zij allemaal vertellen of vragen één ding is heel duidelijk gebleken: Cultuur is belangrijk voor Deventenaren! Met de cultuurvisie hebben we nu de eerste bouwstenen gelegd om hierop verder te ontwikkelen. Er zullen in de komende tijd momenten komen waarin we keuzes moeten maken hoe we verder gaan met een aantal instellingen. Wij zullen daarbij goed blijven luisteren wat de Deventer samenleving wil.

Waar gaat Gemeentebelang extra op letten de komende periode?


Bij een aantal zaken die de komende periode veranderen gaan wij extra opletten. We vinden het heel belangrijk dat de samenwerking tussen de instellingen, met name bij de podiumkunsten, nu ook daadwerkelijk van de grond komt. Niet alleen bij programmering maar nog veel meer bij bedrijfsvoering. Wij zijn van mening dat daar synergie winsten te behalen zijn en stabielere bedrijfsvoering mogelijk wordt. Wat daar precies mogelijk is wordt in de komende maanden goed onder de loep genomen en moet uitmonden in concrete voorstellen voor de instellingen in Deventer met een vertaling naar de financiële consequenties; we zullen dit nauwgezet op de voet volgen. Ook zullen wij scherp opletten dat er niet financieel uit de pas gelopen gaat worden bij instellingen.
Met het unaniem aannemen van de cultuurvisie starten we met een omvangrijk project dat tot vele veranderingen zal leiden. Gemeentebelang zal zich blijvend inzetten dat dit resulteert in een structureel mooi cultuuraanbod over de gehele breedte.

Inloopavond Gemeentebelang in Colmschate

De zomervakantie is voorbij, wij pakken de draad weer op. Op maandag 3 september gaan fractie en bestuur op bezoek in Colmschate. Wilt u een zorg of een probleem onder onze aandacht brengen? U bent van 19.30 uur tot 20.00 uur van harte welkom in Gemeenschapshuis de Kuip, Bloemendalsweg 1B in Colmschate. Loop spontaan binnen. Past de avond u niet, wilt u iets meer tijd of kunt u niet naar de Kuip komen? Neem dan contact op met Harry ten Have, aanspreekpunt van Gemeentebelang in Colmschate Noord. Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 06-51346628. Natuurlijk geldt deze uitnodiging ook voor inwoners van andere kernen of wijken van de gemeente Deventer!

Starterswoningen in Loo-Bathmen

Een aantal jongeren uit Loo Bathmen had al lange tijd de wens om in hun eigen kern te wonen in een voor hen betaalbare woning. Het overleg met de gemeente liep stroef, tot bleek dat de nieuw aangetreden wethouder Liesbeth Grijsen een groot voorstander was van dit initiatief. Haar steun voor dit project gaf een nieuwe impuls aan dit mooie plan en de jongeren nieuwe energie om hun droom alsnog te realiseren. Vanaf juni 2016 hebben zij samen met hun ouders, adviseurs, architect en ambtenaren van de gemeente hun plannen verder uitgewerkt en verder ontwikkeld.

Om op de gewenste bouwlocatie te kunnen bouwen was een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Door goede communicatie met de inwoners van Loo Bathmen, hebben zij zonder bezwaren de procedure doorlopen. In het voorjaar van 2018 zijn zij gestart met de bouw van vier geschakelde starterswoningen. Onlangs hebben zij de sleutel in ontvangst genomen en hun woning kunnen betrekken. Het resultaat mag er zijn en er komen veel positieve reacties.

Bert Roetert beedigd als raadslid

Met de beëdiging van Liesbeth Grijsen als wethouder in het nieuwe College, is er een plek vrij gekomen in de fractie. Bert Roetert is afgelopen woensdag beëdigd als raadslid. Hij was sinds de verkiezingen al actief als raadsopvolger en heeft nu eindelijk zijn plek op de reservebank mogen verlaten.

Gemeentebelang Deventer