Kerstgroet

Nog een ruime week en dan is het jaar 2021 al weer een feit.
2021 was wederom een ongewoon jaar voor ons allemaal .
Velen van ons wensten elkaar aan het begin een mooier en beter jaar toe dan het jaar dat werd afgesloten.
De coronamaatregelen beperkten ons immers in datgene wat we het liefst doen: elkaar opzoeken om lief en leed te delen.
Gelukkig was daar in de zomer van 2021 wat meer ruimte voor. Maar ook dit jaar zal waarschijnlijk de geschiedenisboeken weer ingaan als een jaar waarin we moesten leven met de beperkingen van corona en kerst weer in een beperkte kring gevierd mag worden.
We hopen dat u desondanks ook terugkijkt op mooie momenten en met ons de hoop koestert dat we in het nieuwe jaar weer fysiek kunnen ontmoeten .
Wij wensen u als wethouder , bestuur en fractie ondanks alles een stralend kerstfeest en een heel mooi nieuwjaar toe.
Liesbeth Grijsen (wethouder)
Alie Zandstra (voorzitter)
Erik Smeenk (fractievoorzitter)

Dreigende afsluiting van twee onbewaakte spoorwegovergangen in Diepenveen.

De fracties va Gemeentebelang en GroenLinks in de Deventer gemeenteraad hebben het college van B en W om opheldering gevraagd over de dreigende afsluiting van twee onbewaakte spoorwegovergangen in Diepenveen. De fracties wijzen op de situatie in buurgemeente Olst-Wijhe, waar gemeente (en provincie) wel meebetaalt aan het open houden van een ‘wandeloverweg’.

Het gaat in Diepenveen om twee overgangen op landgoed Nieuw Rande, populair bij wandelaars. Voor één van de twee denkt ProRail aan een alternatief, bijvoorbeeld met een buis onder het spoor voor voetgangers. Dan moet de gemeente (en provincie) wel meebetalen. Deventer wil dat niet - in tegenstelling tot Olst-Wijhe, dat voor de overgang in de Oude Allee (Olst) wel een deal sloot met ProRail.

De partijen willen van B en W weten wat de inzet is van de besprekingen met ProRail. En of het college ervoor pleit om de overgangen te behouden, al dan niet beveiligd of met een alternatief ter plaatse. Verder wordt gevraagd of B en W de overleggen tussen werkgroep van belanghebbenden en inwoners, Prorail en de gemeente wil vlot trekken. Het laatste anderhalf jaar is er niet of nauwelijks overleg geweest.

De schriftelijke vragen die gezamenlijk door Gemeentebelang en GroenLinks aan het College zijn gesteld:

1. Is het college bekend met het gegeven dat de (onbewaakte) overgangen nog steeds bij veel wandelaars en fietsers geliefd zijn?
2. Wat is de inzet van het college bij de besprekingen met ProRail over dit onderwerp?
3. Kunt u inzicht geven in de verschillende opties om de overgangen te behouden?
4. Is het college bereid om te pleiten voor behoud van de overgangen, al dan niet beveiligd of op een alternatieve manier uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college bereid om het initiatief te nemen de overleggen(sinds 1,5 jaar stil) tussen de werkgroep van belanghebbenden en inwoners, Prorail en de gemeente weer vlot te trekken?
6. Is het college bekend met de situatie in Olst waarbij ook de provincie financieel in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het behoud van de overgang? Heeft het college contact met de provincie over deze kwestie in Diepenveen?

De vragen zijn mede gesteld n.a.v. het artikel In de Stentor van 22 oktober 2020. Daarin staat dat dat ProRail voornemens is om twee onbewaakte spoorwegovergangen in Diepenveen uiterlijk 2023 te sluiten. Eerder is al door het college bij ProRail gevraagd om een zorgvuldig proces waarbij de belangen goed afgewogen kunnen worden en de situatie ter plekke goed beoordeeld wordt. Tevens was er naar aanleiding van de situatie bij buurgemeente Olst-Wijhe waarbij een geliefd wandelrondje behouden blijft door een overgang alsnog te beveiligen, een reden om dit nogmaals onder de aandacht te brengen.

De redactie zal u in de komende tijd blijven informeren over de voortgang van deze kwestie en de gegeven antwoorden door het College.

 

Bron Stentor ‘twee spoorwegovergangen in Diepenveen’:
https://www.destentor.nl/deventer/afsluiten-spoorovergangen-diepenveen-br-politiek-roert-zich-en-wil-af-van-impasse~ace2e349/

Woningbouw-ambities gemeente Deventer unaniem vastgesteld.

Al sinds 2018 wordt erover gepraat, vele inwoners van de dorpen zijn vanuit een werkgroep of omdat zij zelf ook ideeën hebben over dit onderwerp betrokken geraakt. Er is een zorgvuldig participatieproces gevolgd en dat is nog lang niet ten einde. Maar gisterenavond, op de laatste raadsvergadering van 2021 zijn de ambities tot 2035 voor “Wonen, Werken en Verjongen” en de “Woningbouwambities in de dorpen en Deventer” zoals vastgelegd in de routekaarten voor deze onderwerpen unaniem aangenomen. Voor het dorp Diepenveen is dit ter kennisgeving aangenomen en voor Deventer wordt nog gewerkt aan een participatie strategie.

 Gemeentebelang Deventer is met deze routekaarten heel content. Wij zijn grote voorstanders van participatie in het ontwikkelen van ambities voor en van lokale ontwikkelingen. Deze ambities zijn goed voor de verjonging, voor het welzijn en de leefbaarheid in de dorpen, maar ook voor de toekomst van de stad. Juist door de bewoners hierin zelf te betrekken creëren we draagvlak en begrip. Er zijn initiatiefgroepen en werkgroepen gevormd die soms zelfstandig en vaak met ondersteuning van de gemeente aan de slag zijn gegaan om de dorpsambities te inventariseren en uit te werken. Natuurlijk geeft deze routekaart ook stof tot discussie. Voor een aantal mensen wordt een ambitie al een beetje werkelijkheid doordat er al snel met bouwplannen begonnen wordt en soms geeft dit een bedreigend gevoel. Maar leefbaarheid en welzijn vergroten doen we niet voor onszelf maar juist voor de toekomst. Daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij.

Vertrek Erik Stegink als raadslid Gemeente Deventer

Erik Stegink heeft na bijna 27 jaar voor Gemeentebelang actief te zijn geweest, besloten om per 1 januari 2021 te stoppen als gemeenteraadslid van de gemeente Deventer. In goed overleg met bestuur en fractie zal Erik lid blijven van Gemeentebelang en waar nodig inbreng geven. Bij het beëindigen van Eriks gemeenteraadslidmaatschap zullen ook zijn functies als Plaatsvervangend Voorzitter van de Gemeenteraad, zijn lidmaatschap van de Agendacommissie (voormalig Presidium) en Voorzitter van de Werkgeverscommissie vacant komen. In de voor ons liggende periode zal Gemeentebelang de tijd nemen om voor opvolging van Erik te zorgen.

Erik wil zich, naast zijn bedrijfsactiviteiten, richten op het verder ontwikkelen en vormgeven van een nieuwe landelijke politieke partij de BoerBurgerBeweging (BBB). De BBB doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, waarbij hij op de concept kandidatenlijst staat.

In 1994 is Erik begonnen, als destijds jongste raadslid, bij de toenmalige fractie van Algemeen Belang in de gemeente Bathmen. Onze partij ging na de gemeentelijke herindeling, waarbij Bathmen bij Deventer kwam, verder als Algemeen Plattelands Belang(APB). Nadat APB overging in Gemeentebelang werden wij de grootste partij van Deventer. Oud fractievoorzitter Alie Zandstra, waar Erik 25 jaar mee heeft samengewerkt, vond de tekst “Dwarsliggers houden het spoor recht” passend bij Eriks creatieve inzet en vastberadenheid om onrecht en zijn standpunten kracht bij te zetten. De huidige fractievoorzitter Erik Smeenk typeert Erik als iemand die met passie veel ballen tegelijk in de lucht houdt en tijdens het debat is hij niet te bang om een uitgesproken standpunt in te nemen. Door deze eigenschappen lukt het hem om onze fractie scherp te houden.

We bedanken Erik voor zijn inbreng gedurende meer dan 26 jaar bij Gemeentebelang en wensen hem veel succes met zijn bedrijfsvoering en ontwikkelingen bij de BoerBurgerBeweging.

Kieslijst Kandidaten Gemeenteraads-verkiezingen 2022

Vanmorgen, (4 december 2021) heeft de algemene ledenvergadering van Gemeentebelang Deventer haar kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, die op 16 maart 2022 worden gehouden, vastgesteld.
Het is een zorgvuldig samengestelde lijst, waarin niet alleen is gekeken naar enthousiasme en bevlogenheid maar ook naar het samenbindend vermogen binnen en buiten de groep.
Ook een evenredige vertegenwoordiging van de kernen van de gemeente, jong en oud en man en vrouw waren criteria.
Ik denk dat de kiescommissie erin geslaagd is om een enthousiaste groep van mensen, die aan de genoemde criteria voldoen, te vinden.

Alie Zandstra (voorzitter)

1. Liesbeth Grijsen
2. Erik Smeenk
3. Hennie Eltink
4. Christian Muilerman
5. Louise Trompert
6. Bert Roetert
7. Eline te Boekhorst
8. Ton Koot
9. Dorien te Riele
10. Lars Wijnhoud
11. Jolanda Hoornenborg – Eggen
12. Barbara Wartena
13. Rafaat Alebate
14. Elleke Brinkman
15. Alexander Gregory
16. Karin Tempelman
17. Arnaud Faddegon
18. Huub Obdeijn
19. Luuk Hettinga

Oud-voorzitter van Gemeentebelang overleden

Tot ons verdriet kregen we het bericht dat onze mede-oprichter, oud-voorzitter, erelid van
Gemeentebelang Deventer en eerder oud-wethouder van de gemeente Bathmen,
Gerrit van Schooten
op 25 september 2020 is overleden.
Jarenlang heeft Gerrit zich met veel passie ingezet voor de gemeentepolitiek in Bathmen en Deventer.

Wij wensen de familie veel kracht bij het verwerken van dit verlies.

Fractie, bestuur en wethouder Gemeentebelang

Beschouwing begroting 2022

Geachte voozitterr,

Het gaat snel, dit zijn alweer de laatste begrotingsbehandelingen voor dat er verkiezingen zijn en er een nieuwe raadsperiode aanbreekt. Voor ons ligt een naar onze mening mooie evenwichtige begroting. Dank aan college en organisatie. Corona is nog steeds prominent aanwezig in onze samenleving. Gemeentebelang wil dat er blijvend goed wordt omgezien naar mensen en organisaties die het nu extra moeilijk hebben en is benieuwd naar de verdere inzet van de zogenoemde coronagelden

Als gemeente staan we er op financieel vlak gezien gezond voor, echter er zijn onzekerheden vanaf 2023. De rijksbijdragen die richting de gemeenten komen zijn momenteel lastig in te schatten na 2023. Het is een verstandig keuze om alleen incidentele uitgaven voor de komende 2 jaar te doen en een pas op de plaats met het aangaan van meerjarige structurele uitgaven.

In de afgelopen drie jaar is er veel gerealiseerd voor de gehele gemeente Deventer. Gemeentebelang constateert dat de ambities die ruim drie jaar geleden met raad en samenleving zijn gedeeld grotendeels staan en daarmee gaat Deventer ook goed de toekomst in. Gemeentebelang ziet ook een aantal wezenlijke ontwikkelingen voor de toekomst van Deventer. Er is een goede samenwerking met de provincie Overijssel en ook landelijk weet Deventer zich steeds beter op de kaart te zetten. Het traject wonen en voorzieningen komt goed op gang en Gemeentebelang ziet met genoegen dat inbreidingslocaties in Deventer met hoog tempo worden gevuld met aantrekkelijke woningen. Parkeren is in deze inbreidingen een veel besproken onderwerp, om overzicht te krijgen wordt een amendement ingediend Betrek de omgeving al in een vroeg stadium in alle ontwikkelingsprocessen om zo draagvlak te creëren.

Afgelopen jaar kenmerkte zich ook door een grote maatschappelijke discussie over de energietransitie. Ons pleidooi gaat voor een goed participatieproces bij het vaststellen van het energieplan, RES en het besluitvormingsprocessen rondom zoekgebieden. Wat is de stand van zaken betreffende het opzetten gesprekken/ bijeenkomsten met de samenleving in de verschillende processen.

In het sociaal domein zijn er ook goede stappen gezet. Meer aandacht voor preventie bij WMO en jeugd, het versterken van de netwerken in de samenleving en goede voorzieningen in dorpen en wijken heeft onze steun.

Gemeentebelang houdt oog voor de dorpen en het platteland. In Overijssel staat Deventer bekend om haar innovatieve plattelandsbeleid, waarbij goed aansluiting wordt gezocht bij de initiatieven vanuit de samenleving. De opgave in het buitengebied is enorm. Er wordt veel gevraagd van onze samenleving en het is een enorme opgave om ruimte te houden voor een toekomstbestendige landbouw en daarmee ook voor het onderhoud van ons prachtige landschap. Een onderdeel van een betere leefbaarheid is het onder de grond brengen van stroomkabels, met een amendement verkabeling Diepenveen en Deventer willen we hiermee een stap maken.

Een ambitieuze gemeente heeft ook de daarbij behorende financiële positie nodig. Gemeentebelang doet een oproep aan de Rijksoverheid om bij overdracht van taken ook het bijbehorende geld te leveren. Nu Deventer er goed voorstaat willen we niet bezuinigen. Gemeentebelang wil vooral de economie en de nieuwe open samenleving stimuleren. Laten we de goede keuzes maken zodat Deventer zich verder kan door ontwikkelen.

Het huishoudboekje op orde, verkiezingsthema van Gemeentebelang in 2018.

Deventer staat er financieel goed voor en kan de komende vier jaar investeren, bijvoorbeeld in huisvesting van basisscholen. Voor de nieuwe bestuursploeg die ná de verkiezingen komend jaar aantreedt, blijft zelfs een ‘cadeautje’ van 3,5 miljoen over. ,,We potten geen geld onnodig op.”

Lees verder

Triest nieuws

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 20 september ons oud raadslid Jaap van Duin is overleden.

Velen van ons zullen zich zijn scherpe analytische blik op financiële vraagstukken herinneren. Hij heeft ons vele jaren van financieel advies voorzien, eerst als raadsopvolger en vanaf 2014 als raadslid.

Mede dankzij hem, heeft Gemeentebelang menig vinger op zere plekken in de gemeentefinanciën kunnen leggen.

De term “Micky Mouse” geld staat in ons geheugen gegrift en is onze inspiratie geweest voor het motto van onze verkiezingscampagne 2014: “Het sprookjesgeld van Deventer”.

Gezondheidsproblemen dwongen hem echter eind 2016 als raadslid te stoppen. Dat was spijtig en een verlies voor onze fractie.

De gemeente is er ook in Corona tijd

Sinds maart is de wereld anders dan voorheen. Veel organisaties en verenigingen zijn geconfronteerd met flinke beperkingen en kunnen hun activiteiten ook nu slechts onder voorwaarden laten doorgaan. Dit heeft een forse impact. Niet alleen op de inzet van alle vrijwilligers binnen de organisaties en verenigingen, maar ook de op financiële exploitatie. Gemeentebelang hecht aan al die organisaties en verenigingen die ervoor zorgen dat inwoners uit Deventer kunnen sporten, spelen of elkaar kunnen ontmoeten. Gemeentebelang wil dan ook niet dat het voortbestaan van deze organisaties in gevaar komt als gevolg van de maatregelen tegen Corona. Dit is de reden dat Gemeentebelang tevreden is over het afwegingskader wat afgelopen week door het College is gepresenteerd. In dit afwegingskader wordt aangegeven hoe organisaties en verenigingen, als ze geen gebruik kunnen maken van regelingen vanuit het Rijk, in aanmerking kunnen komen voor financiële steun van de gemeente.

Link naar de Afwegingskader

Parkeren Deventer binnenstad moet één duidelijk en toekomstgericht totaalplan zijn, voor auto en fiets……

Het college heeft al besloten, dat bewoners van nieuwe woningen in de binnenstad geen bewonersvergunning meer krijgen zo meld De Stentor op 2 september jl.
De raad kan alleen nog wensen en bedenkingen geven. Wethouder Rorink is van plan vanaf 2022 de maatregelen in te voeren. Dit ondanks dat er onvoldoende draagvlak is bij bewoners en ondernemers in de binnenstad en bewoners van de Raambuurt.
Ook is het nog onduidelijk wat het draagvlak is bij diverse schilwijken, die wellicht een flinke uitbreiding van vergunning parkeren zullen krijgen.
Helaas, dit collegebesluit is geen onderdeel van een integraal totaalplan, welke al meermaals toegezegd is. Er zijn door Gemeentebelang schriftelijke vragen gesteld (zie bijlage)

Gemeentebelang is er zich wel van doordrongen dat er voor de toekomst wat moet veranderen met algehele mobiliteit, waaronder parkeren. Hiervoor moet een nieuw integraal totaalplan worden gemaakt met een goed participatietraject zodat dit plan op een breed draagvlak kan rekenen.

Het intrekken van het huidige besluit is hierbij een 1e en juiste stap……!

Links:
Schriftelijke vragen gesteld door Gemeentebelang
2021-09-06 Vragen art 46 RvO - GB - Nulnorm maatregel parkeren (notubiz.nl)


Stentor artikelen 2 september
https://krant.destentor.nl/titles/destentor/7148/publications/23797/pages/29

Stentor artikelen 4 september

https://krant.destentor.nl/titles/destentor/7148/publications/23819/pages/29

twee ton beschikbaar voor een Corona Initiatief Fonds

De gemeente stelt twee ton beschikbaar voor een Corona Initiatief Fonds. Dit fonds is gericht op het stimuleren van gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan een gastvrije stad. Gemeentebelang hoopt dat hiermee allerlei leuke, kleine, gekke, gezellige en onderscheidende “corona–proof” initiatieven opgestart kunnen worden.
Interview met fractievoorzitter Erik Smeenk.

Klik hier voor het interview

directeur van filmtheater MIMIK wordt de nieuwe directeur van de Deventer Schouwburg

Samenwerking in de Deventer cultuursector, een goed bericht.
Al sinds het begin van deze raadsperiode 2018-2022 maakt Gemeentebelang zich sterk voor constructieve samenwerking tussen de Deventer cultuurinstellingen.
In de afgelopen drie en half jaar hebben we de samenwerking van taken steeds weer bepleit met moties en in debatten.
Er wordt nu een stap in de goede richting gezet tussen de Deventer Schouwburg en Mimik. Dit is wellicht een nieuwe fase van ‘ondernemen’ in deze sector en een aansporing tot samenwerken voor de andere culturele instellingen in onze gemeente.
Door het vergroten van de efficiency en besparing op kosten, komt de ‘opbrengst’ hiervan de kwaliteit en diversiteit van het culturele aanbod ten goede.
Gemeentebelang wenst directeur Rob van den Hove heel veel succes met het verwezenlijken van zijn ambities in de komende tijd…….
(klik hier voor artikel Stentor)

Corona Initiatief Fonds

Mooi, dat het zo kan……

Vooral in deze tijd waar iedereen beperkt wordt door de impact van het Covid-19 virus is het een mooie impuls, dat er een Corona Initiatief fonds komt. Het is gericht op het stimuleren van gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan een gastvrije stad en dorpen. De gemeente stelt hiervoor 2 ton in euro’s beschikbaar. Wethouder Economie Thomas Walder: “Het college kiest voor maatregelen om de gehele Deventer economie te stimuleren, om er voor te zorgen dat ondernemers zo snel mogelijk kunnen werken aan herstel.”

Gemeentebelang hoopt dat hiermee allerlei leuke, kleine, gekke, gezellige en onderscheidende "corona-proof" initiatieven opgestart kunnen worden. Hierbij denken we aan bv kleinschalige activiteiten, optredens en concerten op pleinen en in parken. Ook bv. sport events, fietstochten, maar ook andersoortige buitenevents zoals autobioscopen, kleinschalige openluchtvoorstellingen in dorpskernen, parken etc. Als gemeente wordt het dus niet alleen aangemoedigd, maar wordt het dus financieel ook ondersteunt. Wel is daarbij een belangrijk issue, dat de organisatie en uitvoering voornamelijk door lokale ondernemingen wordt gerealiseerd, zodat de economie binnen de hele gemeente hierdoor een groei-impuls gaat doormaken.

Daarnaast vinden wij als Gemeentebelang, dat organisaties die activiteiten, die vanwege Corona nu niet door kunnen gaan, maar al in een eerder stadium waren gepland en financiële ondersteuningen was begroot, dit alsnog in een later stadium krijgen toegekend. Dit kan dan alsnog worden gebruikt voor mogelijk dezelfde of andere vergelijkbare activiteiten. In overleg met de stichting dEVENTer is er gesproken over hoe we evenementen in kleinere vorm toch door kunnen laten gaan, bijvoorbeeld verspreidt over een groter gebied of verspreidt over de tijd.

Wanneer wij de initiatieven, vanuit de Deventer samenleving gaan ondersteunen en kunnen faciliteren, is dit van grote waarde voor het welzijn en voor ontspanning voor al onze inwoners, in de stad en in het buitengebied. Ook willen we graag dat het consumentenvertrouwen verder omhoog gaat, want bedrijven en consumenten blijven voorzichtig om geld uit te geven.
Deels door de opgelegde beperkende maatregelen, maar ook (groten)deels omdat velen erg voorzichtig zijn, omdat je ook niet weet wat de (nabije) toekomst ons gaat brengen. Als er dus uitnodigende initiatieven komen, waardoor consumenten op een positieve manier “gelokt” worden gaat dat erg bijdragen.

Ook zal dit wellicht een groei van bezoekers van buiten de gemeente aantrekken en Deventer nog meer op de kaart zetten.

Fijn, dat we dit als Deventer samen kunnen doen in deze lastige tijd.

Moties aangenomen tijdens Voorjaarsnota 2021

Gisteravond 7 juli 2021, werd er gestemd over de amendementen en moties, die tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 30 juni 2021 aan de orde zijn geweest. De 2 moties die door Gemeentebelang werden (mede)ingediend zijn met meerderheid van stemmen aangenomen. Dit door de initiatieven van o.a. Louise Trompert, Erik Smeenk en Bas van Swigchem.

“Vaart in de haven” overdracht sluis.

In deze motie draagt de raad het college van B&W op een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om beheer en eigendom van de sluis over te dragen aan Rijkswaterstaat. De motivatie hierbij is o.a. dat naast het beheer van de sluis een kostbare voorziening is, de meeste sluizen in Nederland al worden beheerd door Rijkswaterstaat.
De Prins Bernhardsluis,in Deventer verbindt de Nieuwe Haven met de IJssel en heeft een belangrijke functie. Daarom deze motie van Gemeentebelang om te onderzoeken of overdracht naar RWS mogelijk is. De volledige motie leest u in de bijgevoegde link…….

Witte rook over de fabrieksschoorsteen.

De opdracht voor het college van B&W bij deze motie is om te komen met en plan van aanpak voorafgaande de begrotingsbehandeling 2022. Een eenmalig budget beschikbaar te stellen om de schoorsteen van voormalig condens fabriek van Coberco aan de Harderwijkerstraat 6 te behouden.

De schoorsteen is van vroeger uit een verbinding tussen stad en platteland. Wat er op platteland aan producten uit de grond werd gehaald of door dieren werd geleverd, werd verwerkt in de stadsindustrie. De schoorsteen is een markant overblijfsel van de condens-fabriek van Coberco. Het is belangrijk vanuit cultuurhistorische, stedenbouwkundige waarden en uniek element in de skyline van Deventer dit als gemeentelijk monument te gaan zien. Op deze wijze koesteren en bewaren we de historie voor het nageslacht. Ook deze motie voegen wij in een link bij, zodat u ook de details van de ingediende moties kunt lezen……

Tevens verwijzen we voor verdere informatie naar het artikel van Martijn Ubels in de Stentor van vandaag:
Schoorsteen Coberco, Deventer icoon, gered van sloop; skyline stad blijft intact | Deventer | destentor.nl

Hoe houden we de stedelijke buitenruimte koel in de toekomst

Klik voor motie: Hittestress in de openbare ruimte op site gem Deventer

Gemeentebelang Deventer heeft een motie “ Hittestress in openbare ruimte” ingediend, welke morgen 9 september 2020 behandelend wordt tijdens de raadsvergadering. Deze motie benadrukt, om bij herinrichtingen van b.v. de binnenstad uitgangspunten en maatregelen te gaan hanteren, zoals het creëren van een ‘bladerendek’ door aanplanten van o.a. bomen en struiken, waardoor de hittestress naar vastgestelde normen kan worden aangepast. 
Oververhitting van stedelijk gebied is één van de grootste toekomstige bedreigingen voor het welzijn en de gezondheid van de mensen. Ook binnen de gemeente Deventer is hiervan sprake. 
Advies- en Ingenieursbureau Tauw heeft in opdracht van de gemeente Deventer hiervoor een hittestresskaart opgesteld. Om bij deze zo genaamde ‘Hotspots’ reducerende maatregelen te nemen, is hierbij vooral een oplossing te vinden in het planten van bomen. Dit voor de noodzakelijke schaduw op grond en gevels. Ook verdampende oppervlakte als aarde en water hebben een verkoelend vermogen.
Door voorafgaand aan de herinrichting een 0-meting te doen kunnen maatregelen worden vastgesteld om te komen tot een reductie van de temperatuur tot de norm “warm of iets warmer” als aangegeven op de hittestress kaart.
Gemeentebelang vraagt in deze motie het college om te komen tot een voorstel met uitgangspunten en normering voor aanpak van hittestress voor hotspots met hittestress-aanduiding “veel warmer” en “heel veel warmer”. Daarnaast vraagt Gemeentebelang een hittestress monitor te maken om de beginsituatie en ontwikkeling binnen een nader vast te stellen tijdsbestek te kunnen volgen en te borgen. Deze maatregelen moeten dan worden opgenomen in toekomstige planvorming van (her)inrichtingsprojecten, zoals b.v. de herinrichting van pleinen en straten.
De komende jaren worden een aantal stedelijke gebieden verder ontwikkeld en/of opnieuw ingericht. Omdat de effecten van de te nemen maatregelen pas over een aantal jaren vruchten zullen afwerpen moeten we nu stappen zetten, vindt gemeentebelang. Dit als een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, zodat we daarin geen tijd verloren laten gaan. We rekenen morgen dan ook tijdens de raadsvergadering op veel steun bij de behandeling van deze motie. Het streven is immers dat Nederland in 2050 zo klimaatbestendig mogelijk is ingericht, dus een aanpak op korte termijn is essentieel.

Beschouwing Voorjaarsnota 2021

Geachte voorzitter,

 

Wat gaat de tijd snel, dit zijn alweer de laatste algemene beschouwingen voor dat er verkiezingen zijn. Gelukkig gaat de wereld weer open en is er weer ruimte voor ontmoeten, samenzijn en plezier maken. Corona heeft een zware wissel getrokken op onze samenleving en ook op een deel van onze economie. Gemeentebelang wil dat er goed wordt omgezien naar mensen en organisaties die het extra moeilijk hebben na Corona en is benieuwd naar de voorstellen hoe de vanuit het Rijk beschikbaar gelden wordt ingevuld. Graag zien we deze voorstellen na het zomerreces tegemoet.

Afgelopen jaar kenmerkte zich ook door een grote maatschappelijke discussie over de energietransitie. Ons pleidooi voor een goed participatieproces bij het vaststellen van het energieplan geldt evenzeer voor het RES en het besluitvormingsproces rondom zoekgebieden. We delen de keus voor een planMER en willen als raad de opdracht hiertoe vaststellen. Daarnaast zien we de noodzaak om ook als raad komend jaar het gesprek met de samenleving aan te gaan over energietransitie.

Als gemeente staan we er op financieel vlak gezien gezond voor, echter er zijn onzekerheden vanaf 2023. De rijksbijdragen die richting de gemeenten komen zijn momenteel lastig in te schatten na 2023. Vandaar alleen maar incidentele uitgaven voor de komende 2 jaar en een pas op de plaats met het aangaan van meerjarige structurele uitgaven.

In de afgelopen drie jaar is er veel gerealiseerd voor Deventer met zijn kernen en buitengebied. Gemeentebelang constateert dat de ambities die drie jaar geleden met raad en samenleving zijn gedeeld grotendeels staan en daarmee gaat gemeente Deventer ook goed de toekomst in. Gemeentebelang constateert ook een aantal wezenlijke ontwikkelingen voor de toekomst van Deventer. Er is een goede samenwerking met de provincie Overijssel en ook landelijk weet Deventer zich steeds beter op de kaart te zetten. Het traject wonen en voorzieningen komt goed op koers en Gemeentebelang ziet met genoegen dat inbreidingslocaties in Deventer met hoog tempo worden gevuld met aantrekkelijke woningen. Bij de woningbouwontwikkelingen wel oog blijven houden voor het verdienmodel om deze gelden dan weer te gebruiken voor sociale invullingen. De ontwikkeling van de Kien is niet alleen goed voor gemeente Deventer, maar voor de brede regio en ook van wezenlijk belang voor de vorming van een aantrekkelijk studie, woon- en leefklimaat naar de toekomst toe.

Op het gebied van duurzaamheid en klimaat worden al actieve stappen gezet in Deventer. De ingediende motie door Gemeentebelang is bedoeld ter ondersteuning voor het bereiken van de doelen.

Gemeentebelang ziet de transformatie van werklocaties naar woon-werklocaties en steunt dit, maar wel met een heldere kanttekening. Voor de ondernemers die in gemeente Deventer investeren willen we een betrouwbare overheid zijn en blijven. Dit betekent dat we het principe waardevast ondernemen wat we eerder hebben vastgesteld willen omarmen. We houden aandacht voor het opwaarderen van bestaande bedrijventerreinen en zien graag alle platte daken gedekt met zonnepanelen. Voor onze (grootste) binnenhaven van Nederland willen we graag een verkenning uitvoeren om het sluiscomplex over te dragen naar Rijkswaterstaat. Hiertoe dienen we een motie in.

In het domein werk en inkomen zijn de laatste jaren mooie stappen gezet. Het doel; “iedereen doet mee” komt door de herzieningen van het bijstandsbeleid steeds dichterbij. Dit najaar zien we voorstellen van het college met betrekking tot het minimabeleid tegemoet. Gezien de gesprekken in de raadstafels verwachten we dat het een mooi sluitstuk zal zijn op de nieuwe weg die Deventer heeft gekozen. Een sluitstuk waarbij we wel moeten waken voor tekorten bij het inzetten van middelen als bv preventie en de directe financiële ondersteuning van hen die dat nodig hebben.

In het sociaal domein zijn er ook goede stappen gezet. Meer aandacht voor preventie bij WMO en jeugd, het versterken van de netwerken in de samenleving en goede voorzieningen in dorpen en wijken heeft onze steun. Gemeentebelang wil de inzet voor preventie graag structureel maken, zodra er meer geld vrijvalt bij maatwerk in het sociaal domein. Deventer heeft in de afgelopen periode voor jeugd en onderwijs een erg goede koers gevaren en is daarbij budgettair ‘in control’. Aandachtspunt zijn de problemen die jongeren ondervinden als gevolg van corona. Achterstand in studie, burn-out en overgewicht, maar ook eenzaamheid zullen daarbij nog langere tijd een rol blijven spelen. Gebruik de extra te verwachten middelen van het Rijk voor projecten maatwerk en preventie bij de jeugd met daarbij het principe “één coach, één loket”. Gemeentebelang hoort graag wat de actuele stand van zaken is rond de nieuwbouw VMBO school.

Gemeentebelang houdt oog voor de dorpen en het platteland. In Overijssel staat gemeente Deventer bekend om haar innovatieve plattelandsbeleid, waarbij goed aansluiting wordt gezocht bij de initiatieven vanuit de samenleving. Complimenten ook voor de aanpak van het traject wonen en voorzieningen in de dorpen. De opgave in het buitengebied is enorm. Er wordt veel gevraagd van onze samenleving en het is een enorme opgave om ruimte te houden voor een toekomstbestendige landbouw en daarmee ook voor het onderhoud van ons prachtige landschap. Gemeentebelang dient hiervoor een motie in.

Een ambitieuze gemeente heeft ook de daarbij behorende financiële positie nodig. Gemeentebelang doet een oproep aan de Rijksoverheid om bij overdracht van taken ook het bijbehorende geld te leveren. Nu er zoveel onzekerheid is over structureel beschikbaar geld steunt Gemeentebelang de keus om nu vooral eenmalig budget te investeren. Nu Deventer uit de Coronacrisis klimt willen we niet bezuinigen. Gemeentebelang wil vooral de economie en de nieuwe open samenleving stimuleren. Laten we goede keuzes maken en Deventer verder op de kaart zetten in alle sectoren.

Bathmen nu minder geluidsoverlast

Super gedaan  inwoners van Bathmen en Liesbeth Grijsen. Na meer dan 3 jaar en mede ondersteuning via motie van Gemeentebelang Deventer krijgt Bathmen nu minder geluidsoverlast.
De geluidsschermen worden 3 meter hoog met aan beide zijden klimplanten. Richting het oosten verloopt het scherm verder van de weg en gaat over in een grondwal met bosplantsoen. Richting de Marsdijk gaat de grondwal weer over in een geluidsscherm. Zo vormt het geheel een groene coulis in het landschap.

Leefbaarheid in Bathmen

De gemeente trekt met de provincie Overijssel € 2,4 miljoen uit voor de extra geluidsmaatregelen bij Bathmen bovenop de wettelijk verplichte geluidswering.
De belangenvereniging Bathmen heeft het bewonersinitiatief genomen om extra (bovenwettelijke) geluidsmaatregelen langs de A1 te realiseren, zodat de geluidsoverlast in Bathmen minder wordt.

De planning

De 2e en 3e week van september wordt er geheid en geboord aan beide kanten van het viaduct aan de Gorsselseweg. Op werkdagen in de laatste 2 weken van september en de eerste week van oktober wordt er ook geheid ter hoogte van de Marsdijk.
In oktober worden er betonpalen geheid en grondwerk verricht voor de geluidswal ter hoogte van de Koersensweg en de Marsdijk en tussen de Gorsselseweg en de ijsbaan.
Op maandag 5 oktober van 9.00 - 16:00 uur wordt de betonnen ligger geplaatst bij het viaduct de Biddemanskolk aan de Gorsselseweg. De Gorsselseweg wordt die dag afgesloten.

De data van de hei-werkzaamheden zijn niet altijd exact aan te geven in verband met de planning en de weersomstandigheden.

Goed geregeld

Wethouder Liesbeth Grijsen: “De komende tijd gaan we merken dat er gewerkt wordt aan de geluidsschermen bij Bathmen. Dat geeft de nodige herrie. Daar moeten we even doorheen, daarna is het goed geregeld voor Bathmen. Belangenvereniging Bathmen, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en gemeente hebben zich daar met succes hard voor gemaakt.”

Deventer houdt miljoenen over, maar inwoners merken er niet direct iets van

Deventer houdt miljoenen over, maar inwoners merken er niet direct iets van: 'Zitten in een onzekere tijd’ | Deventer | destentor.nl

Deventer heeft in het coronajaar 2020 9 miljoen euro overgehouden. Door de coronacrisis is er minder uitgegeven aan maatschappelijke activiteiten. Het overgebleven geld pot de gemeente deels op. Volgens wethouder Liesbeth Grijsen zitten we in een onzekere tijd. ,,We weten bijvoorbeeld niet of mensen hun baan kunnen houden.''

CASTOR VAN DILLEN

,We hebben een bijzonder jaar achter de rug'', reageert wethouder Financiën Grijsen (Gemeentebelang) bij de presentatie van de jaarrekening. Corona heeft er volgens haar niet voor gezorgd dat alles is stilgevallen. ,,We constateren dat heel veel zaken als een speer zijn doorgegaan. Vergunningen zijn verleend. Huizen zijn gebouwd, voor zover dat kon vanwege de stikstofcrisis.''

Bij de zorg en ondersteuning van haar inwoners was dat wel deels het geval. Daar hield Deventer juist geld over. Activiteiten voor mensen met lage inkomens, ouderen en/of jongeren gingen niet altijd door vanwege de geldende coronaregels. Er is minder besteed aan de Wmo (de wettelijke ondersteuning voor thuiswonenden). En ook aanvullend vervoer voor wie niet meer zelfstandig kan reizen was niet altijd meer nodig.

Geprofiteerd

Deventer profiteerde van alle steunregelingen die in Den Haag zijn opgezet. Wethouder Grijsen: ,,Het Rijk is het afgelopen jaar heel netjes geweest naar gemeenten toe als het gaat om het compenseren van corona-effecten. Daar waar we forse nadelen dachten te krijgen, zien we dat veel van onze kosten gecompenseerd zijn.''

In maart dacht Grijsen 8,4 miljoen euro over te houden in het coronajaar. Dat is nu bijgesteld naar 9 miljoen euro. Er waren extra 'meevallers' op het gebied van zorg en ondersteuning van de inwoners. Ook was de controle van accountants nog niet gedaan. ,,We bleken ook nog een hele oude reserve te hebben die niet in de boeken stond.''

Niet meteen uitgeven

Dat er nu geld over is, betekent niet dat het meteen uitgegeven wordt. Grijsen wil de financiële reserves ermee op peil brengen en houdt het achter de hand voor tegenvallers in de toekomst. ,,We zitten in een best onzekere tijd. We weten niet wat de crisis in sociaal perspectief met ons doet. Bijvoorbeeld of mensen hun baan kunnen houden of niet.''

Steunregelingen

Volgens Grijsen kunnen de steunregelingen vanuit het Rijk in de toekomst wegvallen. Dat heeft mogelijk effect op het aantal mensen in de bijstand. In het coronajaar steeg dat met 4 procent, gelijk aan de landelijke trend. De kans is klein dat de wethouder de komende jaren moet gaan bezuinigen. ,,Maar het is best wel lastig vooruitkijken nu. Het Rijk geeft ons weinig helderheid als het gaat om het geld dat we krijgen vanaf 2023.''

Een avond met volop ‘energie’ voor het zomerreces.........

Woensdag 1 juli was de laatste raadsvergadering voor de zomer. Tijd voor vakantie en zinnen verzetten, na een bewogen afgelopen half jaar. De Coronacrisis heeft en had veel impact op de samenleving, zo ook op het raadswerk en op onze fractie. Door digitale vergaderingen en webinars werden we als raadsleden zo goed als mogelijk in positie gebracht en werden er besluiten genomen. Deze wijze van overleg werd niet echt als ideaal ervaren. Voor woensdag 1 juli stonden o.a. de dossiers Bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen, herinrichting Lebuïnuspleinen en het Deventer Energieplan ter vaststelling op de agenda.
Het schetsplan van het Grote Kerkhof (onderdeel van de Lebuïnuspleinen) is tot stand gekomen na een uitvoerig communicatie- en participatieproces. Omwonenden en belanghebbenden zijn in een vroegtijdig stadium al betrokken bij het ontwikkelen van dit plan. Het schetsplan kon op een meerderheid in de raad rekenen. Wij gaan er vanuit dat voor de overige pleinen (Stromarkt en Nieuwe Markt) hetzelfde proces zal worden gehanteerd. Gemeentebelang heeft echter nog wel een aandachtspunt richting de definitieve planvorming voor het Grote Kerkhof. We hebben zorgen over de hoeveelheid groen/ bomen in het schetsontwerp. Er is veel minder ingetekend dan dat er nu aan beplanting aanwezig is. Beplanting, en dan vooral de hoeveelheid aan blad, is uitermate belangrijk voor het verminderen van de hittestress en zorgt voor de nodige verkoeling op het plein. Ook richting klimaatadaptatie/wateropvang is meer groen op het plein een goed signaal en een must in onze beleving.

Het Deventer Energieplan is voor Gemeentebelang een belangrijk dossier geweest in de afgelopen tijd en zal dit zeker ook zijn in de komende periode. De energietransitie bepaalt mede de toekomst en het beeld van het landelijk gebied in en rondom de stad Deventer. Het voorgestelde energieplan vormde het kader voor de gemeentelijke inzet in de energietransitie, maar gaf geen invulling aan de afwegingen die integraal op ruimtelijk gebied ook vorm dienen te worden gegeven. Daarom is Gemeentebelang voor een korte termijn periode tot 2022, het opknippen van de periode tot 2030 en verder in "stepping stones".
Door een ‘’expertisegroep’’ bijeen te laten komen met daarin betrokken inwoners uit de gemeente en het organiseren van een goed bezochte inloopavond ‘Deventer Energiek’ (eind februari) voor alle inwoners hebben wij noodzakelijke input opgehaald om zo tot standpunten te komen.
Ook hebben vele instellingen, bewoners en bedrijven aangegeven wat men van het huidige voorstel vindt. Insprekers tijdens de raadsavonden vonden het teleurstellend dat er weinig aansluiting gezocht wordt met de reeds lopende initiatieven in het buitengebied, initiatieven die uitermate belangrijk zijn in het snel realiseren van besparingen en daarnaast ook draagvlak hebben.
Mede om voorgenoemde redenen had gemeentebelang een amendement (tekstwijziging) voorbereid om o.a. de zgn. scenario’s als verkennend in de bijlages van het energieplan te plaatsen.

Het doel hiervan is te bewerkstelligen dat er voldoende ruimte en mogelijkheden zijn om het communicatie- en participatieproces op een goede manier vorm te gaan geven. Ook voortschrijdende inzichten als gevolg van o.a. technologische ontwikkelingen zijn hierbij bepalend. Door de bovengenoemde voorgestelde aanpassingen blijft er ruimte om in dialoog te gaan met de omgeving om zo tot een breed gedragen proces m.b.t. oa energietransitie te komen. Uit de vele opmerkingen vanuit de samenleving blijkt dat zonneparken een grote impact gaan hebben op de omgeving. Door middel van het hanteren van de zo genoemde “zonneladder” (voorkeursvolgorde bepaling opties) dat zonnepanelen in het landelijk gebied en landbouwgronden als laatste mogelijkheid wordt gezien. Ook deze zonneladder is opgenomen in het ingediende amendement.
Het door Gemeentebelang en andere partijen ingediende amendement is aangenomen en zodoende zijn de scenario´s als verkenning opgenomen in de bijlage ´s van het energieplan. Het plan omvat nu acties (stepping stones) voor de komende 2 jaar. In 2022 en daarna 2 jaarlijks komt er een herijking van het energieplan zodat voortschrijdende inzichten er in kunnen worden opgenomen. We gaan er vanuit dat het aandeel zonnepanelen op land in de transitie drastisch minder gaat worden om zo ons mooie en unieke landschap te behouden.

Ook hebben we bij dit agendapunt een motie voor integrale benadering ingediend voor alle nog komende opgaven die de gemeente staat te wachten met daarin een goed communicatie- en participatieproces. We vragen hierin aandacht, naast de energietransitie, voor opgaven als woningbouw, waterberging en -afvoer, recreatie, voedselproductie/landbouw, biodiversiteit, natuurontwikkeling, gezondheid en milieu. De opdracht aan het college is om een plan van aanpak voor van de begrotingsbehandelingen voor 2021 aan de raad aan te bieden. De motie is met grote meerderheid aangenomen door de raad. Wij als fractie zullen er op toe zien dat er uitvoering wordt gegeven aan deze motie door het college.
Al met al een enerverende en lange avond. Dit mede ook door de Coronasetting. Eerst de discussie voeren in de raadstafels en daarna alle onderwerpen nogmaals behandelen in de digitale stemming/skypevergadering.
Na het zomerreces gaan we weer met frisse zin en nieuwe energie aan de slag. Wij wensen u allen een goede zomer toe.

Gemeentebelang gaat voor zonnepanelen op daken.

Woensdag 28 april is een motie van Gemeentebelang aangenomen waarin opdracht wordt gegeven tot een inzet op maximale benutting van zonnepanelen op daken bij revitalisering van bedrijventerreinen een verplichting wordt. Gemeentebelang zet in op maximale benutting van zon op daken om daarmee te voorkomen dat we ons blokkeren in de ontwikkelingen die spelen in het buitengebied door de energieopgave.

Hieronder zijn een aantal opgaven die in de komende jaren op de agenda komen te staan, in willekeurige volgorde weergegeven:

 • Extra bos/natuur.
 • Vergroening/extensivering van bestaande landbouw.
 • Versterken van de bodemkwaliteit en biodiversiteit.
 • Meer waterberging en plas/drasbermen.
 • Voldoende ruimte voor recreatie.
 • Ruimte voor woningbouw.
 • Beleid op het gebied van stikstof.

Veel van deze opgaven vragen ruimte. We willen de huidige ruimtelijke kwaliteit graag behouden.

De genoemde opgaven zijn erg verschillend en komen van diverse kanten op ons af. De vraag is dan ook terecht: is er wel voldoende ruimte voor alle wensen? Hoe houden we regie in ons buitengebied met behoud van de kernkwaliteiten. Hoe maken we er de juiste beleidskeuzes.

Gemeentebelang heeft een verkenning gedaan en de ruimtelijk wensen in beeld gebracht.

Om alle opgaves te realiseren is het grondgebied van Deventer 3x te klein. De claim, voor alleen al duurzame opwekking van stroom van Deventer, vraagt om veel hectares cultuurgronden voor windmolens en of zonnepanelen. Naast de oppervlakte voor wind en zon zijn vele hectares cultuurgrond gewenst voor de andere genoemde wensen/thema’s.

De conclusie is helder. Er is te weinig ruimte en we moeten zorgvuldige keuzes maken.

Onze vijf denkrichtingen

 1. Inzet op ‘vergroenen’ van de landbouw.
  Extensiveren van de landbouw, ontwikkelen circulaire landbouw, natuur en landschap inclusieve ontwikkeling. De krachten van binnen en buiten bundelen.
  Vrijkomende grond, akkers en percelen inzetten voor vergroeningsopgaven van bestaande landbouw en gelijktijdig mogelijkheden bekijken voor een zonnepaneelveld. Vergroening is ook versterken van biodiversiteit.
 2. Regierol nemen in gemeente brede ‘ruilverkaveling’.
  Opzetten van een ‘gemeente brede’ ruilverkaveling. Bestaande boeren en landeigenaren kunnen hierbij een grote rol vervullen. Gebiedsgericht stikstofbeleid kan hiervoor ook worden ingezet.
 3. Harde afspraken stedelijke woningen en industrie.
  Versterken van beleid voor zonnepanelen op de daken van bedrijven in het buitengebied en daken op bedrijven/woningen in stedelijk gebied. Alsmede harde afspraken over bezuiniging van energie verbruik.
 4. Zorgvuldigheid bij extra woningbouw (uitbreiding/vergroten van bebouwde kom).
  Ruimtevraag voor woningbouw, zorgvuldige afweging. Hoe hard willen we groeien in aantal inwoners? Effectief ruimte gebruik, anders bouwen en misschien meer hoogbouw.
 5. Inzet om verdienmodel platteland te behouden en te versterken.
  Energie exploitatie kan onderdeel worden van het landbouwsysteem. Kernkwaliteiten van ons coulisselandschap verder behouden en versterken door opbrengsten uit de recreatie/beleving.

Tenslotte

Kortom, door de inzet van voornoemde denkrichtingen en nauwlettend volgen van de voortschrijdende technologische ontwikkelingen, kunnen wellicht in de voorliggende tijd de doelstellingen worden verwezenlijkt, zonder dat onnodige schade wordt aangebracht aan het buitengebied met zijn oorspronkelijke inrichting.

Beschouwing door fractievoorzitter Erik Smeenk 25 juni 2020

Geachte voorzitter en collega’s,

Om te beginnen willen we in deze bijzondere tijd kort stil staan bij alle mensen in onze gemeente die ziek zijn geweest, of die iemand in hun directe omgeving hebben verloren aan COVID-19. We wensen hen veel sterkte toe.

Het is een bijzondere periode. Maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen hebben veel effect op het dagelijkse leven van onze inwoners, onze bedrijven, onze verbonden partijen en het maatschappelijk middenveld. Voor velen is er onzekerheid over de financiële consequenties en zelfs over de continuïteit van bedrijf of organisatie op de iets langere termijn. Ook voor de financiën van de gemeente hebben eerder genoemde maatregelen de nodige consequentie ’s. Het mede door consistent beleid behaalde voordeel in de jaarrekening 2019 van 1,5 miljoen is al weer verdampt in de uitkomsten van de 1e kwartaalrapportage 2020. Het is nu nog in een glazen bol kijken wat de verdere financiële uitwerkingen voor de komende tijd zullen zijn, onzekere tijden dus.

Gemeentebelang heeft waardering voor de wijze waarop de gemeentelijke organisatie in de afgelopen tijd heeft gefunctioneerd. We zijn als gemeenteraad regelmatig bijgepraat. Er is veel aandacht geweest voor continuïteit van zorg, het verstrekken van de juiste informatie, het verstrekken van inkomen en voor het handhaven van alle benodigde maatregelen. Dit is ook precies wat we van de gemeente verwachten, dat ze er als meest nabije overheid staat voor haar inwoners wanneer het spannend wordt. Gelijktijdig realiseren we ons dat de drukke periode een enorme wissel heeft getrokken op de ambtelijke organisatie.

Het is fijn dat we als raad de draad weer hebben kunnen oppakken ook al is het soms nog een beetje behelpen en puzzelen hoe het een en ander vorm te geven om zo tot een situatie te komen waarin weloverwogen besluitvorming mogelijk is .

In de afgelopen jaren hebben we als raad en college beleid neergezet, wat we belangrijk vinden voor onze gemeente. Een crisis als de huidige, zou niet moeten leiden tot plotseling nieuwe inzichten. Als gemeente dienen we onverkort ons huidige investeringsprogramma uit te voeren.

Gemeentebelang vind het belangrijk dat er een goede nieuwe VMBO school komt in Deventer met daaraan gekoppeld de vervanging van de verouderde sporthal Keizerslanden, en vraagt aan de wethouder wanneer we als raad hiertoe een besluit kunnen nemen.
Verder vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk de lokale economie te steunen en deze door de moeilijke periode te helpen en dat doen we met dit huidige investeringsprogramma. Gemeentebelang wil ook meewerken aan het economisch herstelprogramma wat samen met de partners is opgesteld en vraagt het college te onderzoeken of er bij de diverse projecten gelden vrij gemaakt kunnen worden en deze nu in te zetten voor het economisch herstel. Aan de wethouder van Economie de vraag in hoeverre er al gezocht is naar cofinanciering, welke stappen hiervoor zijn ondernomen en welke rol de provincie Overijssel hierbij kan spelen.

 

Gemeentebelang maakt zich zorgen over de verwachte toename bijstand gezien de verwachte afname werkgelegenheid. Heeft het college hier voldoende inzicht in en zijn we hier op voorbereid. Is er al enig inzicht in de verwachtingen betreffende de rijksbijdragen? Gezien de grote onzekerheden, zowel in de gemeentebegroting als ook bij het maatschappelijk middenveld, vraagt Gemeentebelang het college om ons goed te blijven informeren. Gemeentebelang wil dat de raad in positie wordt gebracht om keuzes te kunnen maken. Betrek ons bij de ontwikkelingen die er de komende tijd op ons af komen, blijf ons tijdig informeren en zorg dat we heldere afwegingen kunnen maken die ook naar de samenleving uitlegbaar zijn. Daarbij willen we integraal kunnen afwegen of en zo ja op basis van welke prioriteiten we geld beschikbaar gaan stellen om de continuïteit van organisaties te garanderen. Als zou blijken dat we niet alles overeind kunnen houden, breng de raad dan wel in positie om te kunnen prioriteren. Van het college horen we graag hoe dit gerealiseerd wordt.

Nog een laatste aandachtspunt vanuit Gemeentebelang is de hondenbelasting. Gezien de huidige Coronacrises lijkt het ons in aansluiting op voorgaande jaren dit jaar niet gepast om de motie afschaffing hondenbelasting in te brengen. Gezien de verwachte beperkte begrotingsruimte zal het moeilijk zijn om er een dekking voor te gaan vinden. Het lijkt ons dan ook nu niet gepast om deze onder de aandacht te brengen. Maar wat ons betreft nog niet van tafel en willen u gerust stellen en nemen deze motie volgend jaar vast en zeker weer in onze overwegingen mee.

In deze bijzondere tijd willen we en ik denk moeten we als gemeentebestuur gezamenlijk optrekken. Met begrip voor politieke profilering willen we er vooral staan voor de inwoners, bedrijven en organisaties in Deventer. Gemeentebelang zoekt hiervoor de samenwerking met alle fracties. Laten we samen de uitdaging oppakken om de goede keuzes te maken zodat onze gemeente goed de toekomst in kan na deze crisis.

Erfdelers

Pioniers van het platteland

In Lettele wonen straks enkelen van de eerste erfdelers van Nederland
NIEUWS UIT DE MEDIA OP 24 APRIL 2021

Een oude boerderij kopen nabij Deventer is voor velen financieel niet haalbaar. Maar wat nou als je als huizenzoeker wel van de rust en de natuur op het platteland wil genieten? Erfdelen kan de oplossing zijn. Frank Leenen (62) en Jeroen Ex (63) gaan pionieren op een voormalig boerenerf tussen Lettele en Okkenbroek.

Een boomgaard, kruidenrijke weilanden en acht kersverse woningen. Op een stuk land van 3,7 hectare bij Lettele gaan Frank Leenen, Jeroen Ex en zes andere huishoudens zo snel mogelijk wonen. Als het aan hu
n ligt tenminste. Het plan om een oude boerderij volledig om te bouwen tot een gedeeld woonerf moet officieel nog worden goedgekeurd.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Lees verder in de onderstaande links van De Stentor en RTVoost:

Stentor:
Pioniers van het platteland: In Lettele wonen straks een van de eerste erfdelers van Nederland | Deventer | destentor.nl
RTVoost:
https://www.rtvoost.nl/media/1539913/Rood-voor-rood-regeling-in-gemeente-Deventer

Verkoop gronden Linderveld

In het verleden heeft Deventer in het Linderveld gronden aangekocht voor de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein. Als gevolg van vele protesten is dit plan nooit ten uitvoer gebracht. Andere plannen voor dit gebied, zoals woningbouw, een dierentuin en velden voor zonnepanelen, zijn nooit gerealiseerd. Een ingezette verkoop van de agrarische gronden, waarbij diverse biedingen werden gedaan, haalden de eindstreep ook niet.

Uiteindelijk kwam de Christen Unie met het verzoek om op basis van een aantal nader te definiëren verkoopcriteria onderhandelingen te starten met de Stichting IJssellandschap. Deze Stichting wil in dit gebied samen met een geïnteresseerde agrariër een nieuw biologisch landbouwbedrijf beginnen.

Voor Gemeentebelang was een belangrijk criterium, dat de verkoop aan de Stichting IJssellandschap alleen kon worden toegestaan onder de voorwaarde dat er op een andere plek grond beschikbaar zou komen voor woningbouw. Uiteindelijk is deze deal rond gekomen met IJssellandschap: 
In het Linderveld blijft 58 hectare agrarische grond beschikbaar voor de landbouw, terwijl er aansluitend aan de bebouwde kom van Schalkhaar 8 hectare grond is vrij gekomen voor woningbouw.

Barbara

Graag stellen we onze nieuwe secretaris van het bestuur Gemeentebelang Barbara Wartena-van Eijndhoven aan u voor. Barbara die in het najaar van 2020 bij de schriftelijke Algemene Leden Vergadering is gekozen als bestuurslid, volgt nu als secretaris Louise Trompert op, die sinds eind januari 2021 als raadslid actief is in de fractie.
Ze is sinds 2017 een betrokken lid van Gemeentebelang. Als secretaris gaat ze met de andere bestuursleden een drukke periode tegemoet in de richting van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Ook maakt Barbara deel uit van de communicatiegroep, een samenwerking tussen bestuur en fractie. Dit om via onder andere social-media nieuws en actualiteiten te delen aan de leden van Gemeentebelang en binnen de samenleving van Deventer.

Barbara, kun je ons wat over jezelf vertellen?

Mijn ‘roots’ liggen in het Limburgse Geleen, daar ben ik geboren en heb ik gewoond tot mijn 10e jaar. Mijn vader werkte toen bij de Staatsmijnen. Na de sluiting van de mijnen, eind jaren ’60, zijn we voor het werk van mijn vader naar Overveen (gemeente Bloemendaal) verhuisd. De middelbare school bezocht ik in Haarlem. Tijdens mijn studietijd (eerst in Wageningen, later bij het huidige Larenstein in Velp) kwam ik mijn man tegen en in 1982 zijn we voor het werk in Bathmen gaan wonen. Daar hebben we 38 jaar met enorm veel plezier in het buitengebied van Loo gewoond. We zijn onlangs binnen Bathmen verhuisd van onze boerderij naar een wat kleinere woning in het dorp. Na al die jaren voelt Bathmen écht als thuis. Het is een super mooi en gezellig dorp waar veel met en voor de bewoners georganiseerd wordt, ik zou écht nergens anders willen wonen
Ik ben getrouwd met Rients en we hebben twee dochters en één zoon. Ook ben ik de trotse oma van twee kleinzoontjes. Mijn hobby’s zijn met name reizen, vooral andere landen en culturen vind ik interessant. Daarnaast ben ik met veel plezier lid van Rotaryclub Bathmen – de Schipbeek en doe ik bij Humanitas mee met een maatjes project. Verder vind ik het heerlijk om te wandelen, te lezen, met vrienden of mijn kinderen af te spreken en gezellig samen te eten. En ik pas met enorm veel plezier 1 dag in de week om mijn kleinzoons.

Als secretaris van het bestuur ben je van start gegaan en wat betekent dat persoonlijk voor je?

Natuurlijk moet ik dat nog gaan ervaren, maar ik denk vooral dat het me meer betrokkenheid gaat geven bij de samenleving en mijn eigen woonomgeving. Door wat te gaan doen voor onze partij krijg je meer betrokkenheid bij de partij.
Ik vind het een uitdaging om als team in een goede samenwerking de doelen bereiken. Je moet het tenslotte met elkaar doen.

Ik heb 32 jaar bij de regionale beleidsdirectie oost (provincies Gelderland en Overijssel) van het ministerie van LNV gewerkt. Ik werkte daar vooral aan de meer sociale kant, zoals het betrekken van vrouwen in de beleidsvorming en het stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het gebied van zorg, recreatie, economische ontwikkelingen en samenwerking tussen stad en platteland. Deze werkzaamheden kwamen ook de leefbaarheid van het platteland ten goede. Ook als Gemeentebelang willen we het beste voor alle bewoners van onze Gemeente, de stad en het platteland in de komende tijd. Daar draag ik graag een steentje aan bij!

Het is jammer dat we op dit moment door de beperkingen als gevolg van de pandemie erg ‘digitaal’ actief moeten zijn, dat werkt meer afstandelijk. Maar het is beslist nodig om van deze nare pandemie af te komen. Ik zie er naar uit om zo snel mogelijk weer ‘fysiek’ overleg te kunnen hebben binnen bestuur en met de fractie. Dit verhoogt de teamspirit en het resultaat van de gestelde doelen!

Het komend jaar op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is er veel te doen. Wat zijn voor jou belangrijke punten in dit traject?

Ik denk dat een goede communicatie héél belangrijk is. We moeten goed uitdragen waar we als Gemeentebelang voor staan en wat we willen bereiken de komende 4 jaar. In het eerstkomende bestuursoverleg, hebben we de route naar de verkiezingen in maart volgend jaar hoog op de agenda staan. Daarbij zullen onderwerpen als campagne, communicatie, taakverdeling en natuurlijk het verkiezingsprogramma een belangrijke rol spelen. Ervaring uit het verleden zal ons daarbij helpen. Een goed samenspel met o.a. fractie, wethouder, communicatiegroep, maar ook de actieve leden zijn o.a. belangrijke punten.

Welke onderwerpen vind jij belangrijk, die op dit moment binnen de Stad en Platteland spelen in Deventer?

Energie en duurzaamheid staan momenteel volop in de belangstelling, en krijgen veel prioriteit. Dat vind ik ook terecht! Maar er is méér belangrijk dan energie: zo vind ik woningbouw ook een belangrijk onderwerp. Naast starterswoningen moeten er ook meer senioren woningen komen. Ik zie het aan mijn eigen kinderen. De oudste heeft het geluk gehad een starterswoning in Loo te kunnen kopen. Het heeft veel moeite gekost dit initiatief van de grond te krijgen, en dankzij onze wethouder Liesbeth Grijsen is het er toch gekomen. Nu het er na 9 jaar voorbereiding staat is het een goed voorbeeld van wat er kan, ook in de kleinere gemeenschappen. Mijn jongste dochter werkt in Leiden en wil daar graag een woning kopen: maar daar is weer geen betaalbaar aanbod voor starters. En de huren zijn extreem hoog. In onze kennissenkring zie ik mensen die ouder worden en graag kleiner willen gaan wonen en op zoek zijn naar een woning waar alles begane grond is. De tendens is dat ouderen langer op zichzelf moeten blijven wonen, maar zonder geschikte woningen kan dat lastig worden.

Ook een goed samenspel tussen stad en platteland vind ik belangrijk. We hebben elkaar nodig en samen kunnen we zorgen voor een fijne leefomgeving. Maar door de vele claims die er zijn kan dat wel eens strijdig zijn met elkaar. En zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Door in een open en eerlijk proces naar de wensen van de inwoners van Deventer te luisteren, hoop ik dat de doelen op democratische wijze verwezenlijkt kunnen worden.

Welke ervaring vanuit eerdere functies zullen je van pas komen bij het secretariële werk van het bestuur Gemeentebelang?

Gedurende de 32 jaar dat ik als beleidsmedewerker voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gewerkt heb, heb ik wel gezien hoe het er in de politiek aan toe gaat. Al is de Rijksoverheid wel weer wat anders dan de gemeentelijke overheid. Het is een proces van samenwerken met andere partijen en samen tot oplossingen proberen te komen.

Daarnaast heb ik binnen onze Rotaryclub diverse functies in het bestuur vervuld, zoals het secretariaat en het voorzitterschap rouleert ieder jaar. In het seizoen 2014 – 2015 was het mijn beurt om voorzitter te zijn voorzitter. Dat vond ik een erg leerzame, maar ook leuke tijd.

Is de Covid-19 een grote beperking in het functioneren en in sociale omgang in het afgelopen jaar?

Zoals velen ervaar ik deze periode als een minder prettige tijd. Wat ik vooral mis is de gezelligheid en activiteiten met mensen om me heen. Tijdens de tweede golf zaten we in de verhuizing, dus toen waren we daar vooral druk mee. Maar intussen zijn we wel op orde en begin ik te verlangen naar meer vrijheid en gezelligheid. Ook het digitaal communiceren en overleggen is niet écht prettig. Ik mis het menselijke contact steeds meer. Maar we zullen ons ermee moeten redden, we kunnen er weinig aan doen. Ik denk wel dat deze strenge lockdown nodig is om deze pandemie onder controle te krijgen.
Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd, wanneer we over een tijd weer fysiek kunnen werken, dat we dan onze ervaring van ZOOM en MS-Teams kunnen blijven gebruiken. Al hoop ik dan ook weer veel meer fysiek bij elkaar te komen.

Tenslotte:

Barbara, fijn dat je de komende tijd de post van secretaris binnen het bestuur van Gemeentebelang op je wilt nemen. We zijn er als bestuur, fractie en wethouder erg blij mee, om een bekend en vertrouwd gezicht te zien op deze belangrijke post. Met je oorspronkelijke Limburgse genen in combinatie met de Sallandse ingetogenheid, heb je wellicht het vermogen om ‘grensoverschrijdend’ te kunnen denken.
‘Met plezier gaan samenwerken’ ga ik aan de slag, gaf jij zelf enthousiast als wens aan.
Met dit gegeven zien we de komende tijd vol vertrouwen tegemoet Barbara!

Gemeentebelang wil meer participatie bij het definitieve Bod van het RES in Deventer.

Gemeentebelang wil meer participatie bij het definitieve Bod van het RES in Deventer.

Als de gemeente Deventer meer energie gaat opwekken, dan moet Deventer samen met 11 andere gemeenten in Regionaal verband een bod aan de overheid uitbrengen om meer energie door zon en wind te laten opwekken. Het college heeft aan de raad gevraagd hierin mee te denken. Gemeentebelang vindt dat daarover meer met inwoners en bedrijven in Deventer gesproken moet worden dan tot op heden is gebeurd. Tijdens de door Gemeentebelang georganiseerde thema-avond Energie(k) Deventer, 24 februari jl, bleek dat het thema leeft onder de inwoners. Bovendien kwam naar voren dat zij goede ideeën hebben hoe de opwekking van groene energie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Daarom wil Gemeentebelang het initiatief nemen om bij een volgende raadsvergadering het voorstel te doen hierover een participatie- en communicatieplan op te stellen. Dit zal ertoe leiden dat het definitieve bod, dat op 1 oktober 2020 gedaan moet worden, beter vorm gegeven kan worden.

Het huidige concept bod, door het college voorgesteld, vindt Gemeentebelang nogal ambitieus met 212 Gwh (gigawattuur). 37 Gwh zal al binnen twee jaar gerealiseerd worden en daarnaast hebben de gemeente en het college een ambitie van nog eens 175 Gwh.
Gemeentebelang is van mening dat een realistisch bod van 175 Gwh in totaal (dus inclusief de 37 Gwh) voldoende is om het Regionaal bod van West Overijssel compleet te maken.
In de raadsvergadering van 27 mei a.s. zal Gemeentebelang deze wens aangeven en onderbouwen, mede om ook binnen de mogelijkheden realistisch te blijven.

Alie

Binnen het bestuur van Gemeentebelang zijn er in de afgelopen periode een aantal veranderingen geweest. Na de Algemene Leden Vergadering, die vanwege de maatregelen van COVID-19 niet fysiek maar schriftelijk heeft plaatsgevonden zijn onlangs ook de functies binnen het bestuur opnieuw ingedeeld. Alie Zandstra-Keijl, die op de ALV van 2019 gekozen werd als bestuurslid, is in de nieuwe samenstelling de voorzitter van Gemeentebelang. Een zeer ervaren GB-er, een getalenteerde vrouw die mede door haar brede ervaring, samen met haar collega-bestuursleden een nieuwe bestuursperiode gaat inluiden….

Alie, velen kennen je al, maar wil je wat meer van jezelf vertellen?

Ruim 67 jaar geleden ben ik in Hattem geboren, woon nu alweer 43 jaar in Bathmen, waarvan 30 jaar in Loo en ben getrouwd met Rob. In 1990 ben ik begonnen als fractielid van Algemeen Belang, de partij die vanaf 2005 is veranderd in Algemeen Plattelandsbelang en in 2011 is veranderd in Gemeentebelang Deventer. Gedurende 24 jaar, tot de verkiezingen van maart 2018, ben ik fractievoorzitter geweest.
Vanaf 1970 tot en met 1978 heb ik bij de gemeente Hattem op de afdeling financiën en personeelszaken gewerkt. Na mijn huwelijk met Rob ben ik verhuisd naar de gemeente Bathmen. Rob was namelijk sinds 1977 in dienst bij de gemeente Bathmen en moest wonen in de plaats waar hij werkzaam was ,volgens de toenmalige gemeentewet. Omdat stilzitten nu eenmaal niet in mijn aard ligt ben ik in 1979 aan de slag gegaan als administrateur bij een garagebedrijf. Echter het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen er dan ook in 1983 een beleidsfunctie bij de Provincie Overijssel vrijkwam, heb ik daarop gesolliciteerd. Bij de provincie heb ik meerdere taakvelden gedaan, zoals zorg, welzijn en innovatie. Daarnaast was ik in de periode ook met veel plezier secretaris van het bestuur van de bibliotheek in Bathmen.
Vanaf september 2019 zit ik in het bestuur van Gemeentebelang, sinds afgelopen januari ben ik voorzitter.
Verder besteed ik ook graag tijd aan mijn hobby’s, zoals o.a. lezen, bloembinden , wandelen (wandelen in de bergen) en reizen.

 

Wat betekent het persoonlijk voor je, om na de politiek actieve periode als fractievoorzitter nu bestuurlijk aan het roer te staan van GB?

Het is een uitdaging om vanaf nu op een ander niveau betrokken te zijn, al was ik ooit in de tachtiger jaren al secretaris van Algemeen Belang. Als voorzitter wil ik graag komende jaren met bestuur, fractie en wethouder verbindend werken om als grootste partij van Deventer de koers die wij varen, met juiste keuzes en beslissingen voort te zetten. Dat ik kan putten uit een jarenlange ervaring in de politiek en mijn functies bij de Provincie is daarbij mooi meegenomen.
Een grote uitdaging daarbij is het samenbrengen van mensen, waarbij een ieder van ons zich moet kunnen blijven focussen op zijn eigen aandachtsveld. Zo hebben er als gevolg van Covid -19 geen voortgangsgesprekken met de fractie plaatsgevonden en zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen achterop geraakt. Dat wil ik zodra het weer kan zo snel mogelijk oppakken. Elkaar weer frequent fysiek ontmoeten bij de overleggen zal hiertoe zeker bijdragen.

 

Wat zijn de plannen als bestuur voor de komende tijd
op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022?

Op weg naar de verkiezingen van 2022 zullen wij met alle betrokkenen van GB in gesprek gaan .Als bestuur zullen we o.a. de voorbereiding van campagne ,waaronder het samenstellen van de kiescommissie en de evaluatie van het huidige verkiezingsprogramma gaan plannen en uitvoeren. Interne en externe communicatie zijn hierbij essentieel.
Verder blijven we de huidige ontwikkelingen binnen de hele gemeente v.w.b. de stad en het platteland nauwlettend volgen. Dit alles in overleg met de fractie en wethouder.

 

Wat zijn voor jou en collega bestuursleden in de komende periode de belangrijke onderwerpen die spelen binnen de stad en het buitengebied?

Dat is in eerste instantie de leefbaarheid, met name een schone en veilige samenleving.
De toekomstige woningbouw, die gericht moet zijn op gelijkwaardige ontwikkeling van de stad, de dorpen en de woonkernen. Denkend hierbij aan zoveel mogelijk inbreiding en betaalbare woningen voor o.a. starters en senioren. Ook de kwaliteit van de zorg en het creëren van goede sociale omstandigheden voor alle inwoners van jong tot oud is een aandachtspunt. En niet te vergeten de al veelbesproken duurzaamheid.

 

Welke ervaring vanuit eerdere werkomgeving en bestuurlijke functies zullen je goed van pas kunnen komen als bestuursvoorzitter?

Ik heb in de afgelopen jaren de kans gehad mijn (politieke) sensoren breed te kunnen ontwikkelen, gedurende de periode van fractievoorzitter en beleidsadviseur. Daardoor heb ik strategisch leren denken en doen. Ik denk, dat me dit in het voorzitterschap zal helpen om op een verbindende wijze samen met de collega’s binnen Gemeentebelang de juiste beslissingen te nemen.

 

In hoeverre heeft Covid-19 je persoonlijk beperkingen opgeleverd in de afgelopen maanden?

In het buitengebied hebben we de beperkingen natuurlijk minder opgemerkt dan b.v. in de steden omdat er meer ruimte beschikbaar is. Maar dat laat onverlet, dat ook hier alle maatregelen moeten blijven gehandhaafd. Een toevallige samenloop van omstandigheden in maart 2020 was, dat ik op 18 maart met pensioen gegaan ben, terwijl 2 dagen daarvoor op 16 maart de 1e lockdown van kracht werd. Maar gelukkig hebben de spreekwoordelijke geraniums geen vat op mij gekregen.

 

Tenslotte

Alie, we zijn als fractie, bestuur en wethouder erg blij, dat je onlangs het voorzitterschap hebt aanvaard. Geweldig ook, dat je als erelid van Gemeentebelang en als politica die haar sporen de afgelopen jaren al ruimschoots heeft verdiend, je weer met enthousiasme op deze nieuwe uitdaging wilt storten.
Wij, alle GB’ers wensen je opnieuw van harte welkom, al voelt dat vreemd om te zeggen, want je bent de afgelopen bijna 3 decennia eigenlijk niet weggeweest.
Kortom: “Een bekend en vertrouwd gezicht binnen Gemeentebelang en met haar kennis en ervaring een grote aanwinst voor geheel Gemeentebelang”!

Welkom terug Bas

Eind april is Bas van Swigchem door burgemeester König beëdigd als raadslid voor Gemeentebelang. Daarmee zijn na het trieste overlijden van Peter Onvlee weer alle zeven zetels van de fractie bemand. Bas heeft ervaring met het tussentijds instromen. In de vorige raadsperiode volgde hij Jaap van Duyn op, die vanwege afnemende gezondheid een stap terug moest doen. “De aanleidingen – ziekte en overlijden – zijn verschrikkelijk, maar ik vind het raadswerk wel heel leuk en er is de komende jaren genoeg te doen.”
Door de Corona-maatregelen waren slechts een handjevol mensen bij de installatie aanwezig. Familie, bekenden en collega-raadsleden konden de plechtigheid via de livestream van de raadsvergadering volgen. Voor velen een beetje onwennig, voor Bas al bijna routine. Bij de sociale werkvoorziening ‘Grienskip’ Sneek, waarvan Bas sinds kort directeur is, vergaderen ze veel online en ook binnen het organisatieteam van Worldskills International was conference call al heel gebruikelijk. Bas werkte daar jaren mee aan het organiseren van wedstrijden waarin ruim 1600 jonge vakmensen elke 2 jaar in verschillende vakgebieden tegen elkaar strijden om de titel van ’s werelds beste vakman of vakvrouw.
Bas mist het directe contact met zijn collega-raadsleden wel. “Ongeveer de helft van de huidige raadsleden ken ik nog niet persoonlijk, maar dat gaat hopelijk gauw veranderen. Het zou fijn zijn als we binnenkort weer echt met elkaar in de raadzaal het debat aan kunnen gaan. Stevig discussiëren en achteraf met elkaar een bakje koffie drinken. Dat maakt het voor mij altijd wel heel bijzonder en leuk.”
Vervelen hoeft Bas zich de komende jaren zeker niet. De Corona-crisis heeft ook voor onze gemeente grote gevolgen en zal enorme impact hebben op het toekomstig beleid. ‘Ik houd van uitdagingen, maar deze is ons opgedrongen.” Het grootste probleem ziet Bas in het ongewisse. “We kunnen wel gaan bouwen maar we weten niet wanneer we de bodem hebben bereikt zodat we goed van start kunnen gaan.” Dat wil volgens Bas niet zeggen dat we lijdzaam achterover moeten leunen, wachtend tot we de oplossing voor alle problemen krijgen aangedragen. “Alle inwoners van onze gemeente hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Soms moet je hen stimuleren om die te vinden en een actieve bijdrage te gaan leveren.” Een taak die bij uitstek bij Bas past. Herhaaldelijk heeft hij de rol van ‘aanjager’ op zich genomen en samen met betrokkenen mooie resultaten weten te bereiken. Het zwembad De Looërmark, de plannen voor de herinrichting van de Brink in Bathmen of de bouw van starterswoningen in Loo; prachtige voorbeelden van burgerparticipatie waarin Bas een motiverende en ondersteunende rol heeft gespeeld. Hij is er trots op en houdt de verdere ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Zo neemt hij geregeld een kijkje (zie foto) bij de nieuwe huizen voor de jonge generatie in Loo.
Gemeentebelang is blij dat Bas de leeggekomen plek in de fractie heeft willen innemen. Een bekend en vertrouwd gezicht, dat de draad moeiteloos weer heeft opgepikt en met zijn kennis en ervaring een goede aanvulling op het fractieteam van Gemeentebelang is.

Louise

Louise Trompert-Vrielink

Op 27 januari 2021 is Louise benoemd als raadslid voor Gemeentebelang en heeft de vrijgekomen zetel in de fractie ingenomen. Als gevolg van de maatregelen van het COVOD-19 virus heeft Burgemeester Ron König de beëdiging in een MS-Teams digitale sessie voltrokken. De collega-raadsleden, opvolgers, college, vrienden en kennissen konden dit thuis meebeleven via hun beeldscherm. Voor een ieder een wat onwennige ervaring bij zo’n belangrijk moment en totaal anders dan we normaal gewend zijn in onze raadszaal op het stadhuis. Maar we hebben begrepen, dat de mooie toegezonden boeketten bloemen dit voor een groot deel gecompenseerd hebben.

 

Louise, kun je wat meer vertellen van jezelf?

Mijn naam is Louise Trompert-Vrielink, ben geboren en getogen in Averlo en ik ben getrouwd met Bert. Wij hebben twee zoons en een dochter. We wonen in een prachtige omgeving, maar dan nog is het mooi om af en toe wat van de wereld te zien. Deze foto is genomen tijdens een rondreis door Canada. Samen met man en zoons hebben wij een melkveebedrijf in het buitengebied van Deventer. Na mijn studie heb ik eerst als secretaresse gewerkt en daarna 25 jaar als docent secretariële opleidingen. Tegelijkertijd heb ik in de afgelopen jaren een aantal bestuursfuncties gehad. Sinds 2019 maak ik deel uit van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents- Overijsselse Delta. Ik ben zeven jaar bestuurslid (secretaris) geweest van Gemeentebelang. De interesse voor de politiek was er dus al, maar de rol van fractielid is nieuw voor mij.

 

Je stapt tussentijds in als raadslid in een raadsperiode van vier jaar en hoe ervaar je dat?

Ik werd eind november benaderd om als eerstvolgende op de kieslijst van 2018, de plaats van Erik Stegink in te gaan nemen, na zijn vertrek op 1 januari jl.
Ik realiseer me, dat de resterende tijd van de huidige periode nog maar ruim een jaar is tot aan de verkiezingen van 2022. Het voelt wel als een gemis, dat door de huidige maatregelen i.v.m. Corona er weinig tot geen fysieke meetings zijn. De beleving van digitaal werken heeft toch beperkingen, zeker daar waar het gaat om non-verbale communicatie. Gelukkig is dit van tijdelijke aard.
Ik zie dit jaar als een kans om vertrouwd te raken met het raadswerk en te ontdekken wat het voor mij betekent. Fijn om deze verantwoordelijkheid te mogen aanvaarden.

 

Wat zijn jouw plannen voor de komende tijd, Louise?

Graag wil ik als raadslid de mening van onze achterban in combinatie met de visie van de fractie behartigen. Bij de portefeuille-indeling zijn na goed overleg binnen de fractie een aantal onderwerpen aan mij toegewezen. Zo zullen o.a. naast jeugd, onderwijs, ook WMO, zorg, openbare orde en veiligheid mede onder mijn verantwoording vallen. Het voordeel van een grote fractie als Gemeentebelang is, dat je veelal voorbereiding en overleg kunt hebben met collega-fractieleden en er op de verschillende onderwerpen werkgroepen gevormd zijn. Het is uitdagend en ook wel spannend binnenkort als woordvoerder op te treden bij de raadstafels en raadsvergaderingen.

 

Welke top 3 aan speerpunten zijn voor jou het meest essentieel bij jouw taak als raadslid?

Mijn speerpunten zijn:

- De gemeente maken we samen.
Het moet goed wonen en werken zijn in de gemeente Deventer, zowel in de wijken als in de
dorpen. Daarom zijn initiatieven van inwoners en betrokkenheid heel belangrijk.
- Goede zorg.
Inwoners hebben zelf de regie om te kunnen leven zoals zij dat willen. Soms lukt dat niet
en in dat geval moet de gemeente ondersteunen met passende hulp.

- Voorzieningen dicht bij de mensen.
Het is belangrijk dat voorzieningen in wijken en dorpen zoveel mogelijk behouden blijven.
Dat is essentieel voor de vitaliteit en de leefbaarheid.

 

Welke ervaring vanuit eerdere werkomgeving en bestuurlijke functies zullen je goed van pas komen als raadslid?

Door mijn werk in de afgelopen jaren als secretaris van GB, heb ik veel contact gehad met alle fractieleden in die periode. Daardoor heb ik de visie en partijstandpunten nauwlettend kunnen volgen. Dit heeft er toe bijgedragen, dat ik goed geïnformeerd aan mijn taak als raadslid kan beginnen.
Ook de ervaring in de afgelopen maanden als bestuurslid van het waterschap Drents Overijsselse Delta, heeft mijn bestuurlijk beeld verruimd. Ook door mijn ervaring als docent heb ik geleerd hoe belangrijk het ‘zenden en ontvangen’ van communicatie is, bij behandeling van onderwerpen.

 

Welke quote heb je in gedachten voor jouw komende periode als raadslid, Louise?

Deze luidt als volgt:
‘Ik wil me graag inzetten voor de verbinding tussen stad en platteland. Beide vind ik belangrijk en ze kunnen elkaar prachtig aanvullen’.

 

Tot slot:

Gemeentebelang, zowel de fractie, het bestuur als de wethouder, is erg blij dat jij, Louise, de leeggekomen plek in de fractie hebt willen innemen. Een bekend en vertrouwd gezicht binnen Gemeentebelang en met jouw kennis en ervaring een grote aanwinst op het huidige fractieteam van onze partij. Ook is het erg waardevol, dat mede door jouw komst de verhouding mannen en vrouwen verbetert binnen de fractie.

Een ‘werkelijk warm welkom’, Louise, en namens ons allen veel succes komend jaar in de resterende raadsperiode.

Om met jouw woorden te besluiten:
“De Gemeente maken we samen!”

Diep geraakt

Beste mensen,
Gemeentebelang is diep geraakt door de vele lieve en fijne reacties van medeleven, die wij na het overlijden van onze fractievoorzitter Peter Onvlee hebben mogen ontvangen. Peter was een bruggenbouwer. Iemand die voortdurend het contact zocht en dat ook bleef onderhouden. Het doet ons goed om te ervaren dat velen dat zo aan hem wisten te waarderen. Onze fractie zal nooit meer hetzelfde zijn, maar we doen er alles aan om de inbreng van Peter voort te zetten. Dank voor al jullie blijken van medeleven. Onze gedachten blijven uitgaan naar de kinderen van Peter en Fenneken.
Fractie, bestuur en wethouder

Regionale Energie Strategie, de keuze is niet reuze

Sinds de publicatie van focusgebieden is er in Deventer veel discussie over windmolens. Focusgebieden zijn aangewezen voor de Regionale Energie Strategie. Maar wat is dit eigenlijk?

Het Rijk heeft beslist dat elke regio dit jaar moet komen met een bod voor het winnen van energie, dit kan alleen bestaan uit zon of wind. Nederland is verdeeld over 30 regio’s. Komt de regio zelf niet met een bod, dan wordt er voor de regio beslist.
Zie website www.regionale-energiestrategie.nl

In de regio West Overijssel dient ook Deventer haar aandeel bij te dragen. Het Deventer bod is in 2020 bepaald op 212 Gwh, een optelsom van zonnepanelen op daken, zonnepanelen op land en windturbines.

Na een windverkenning heeft het college focusgebieden aangewezen. Hiermee ontstaat ruimte om op termijn 9 windturbines langs de A1 te plaatsen. Dit zorgt voor de nodige onrust en discussie vooral in en om Colmschate Zuid, Oxe en de Bannink. De omgeving voelt zich overvallen door deze actie en voelt zich niet gehoord.

Gemeentebelang heeft 24 februari 2020 een goedbezochte avond georganiseerd over het energieplan Deventer en het RES bod met als doel input op te halen bij de inwoners. Uit deze avond kwam naar voren dat windturbines vanwege het geringe ruimtebeslag de voorkeur hebben boven zonnepanelen op land. Zonnepanelen horen zoveel mogelijk op de geschikte daken. Dit was voor ons als Gemeentebelang een duidelijk signaal, wat heeft geleid tot het aanpassen van ons standpunt betreffende zonnepanelen op land. We gaan nu de mogelijkheden betreffende windenergie niet uit de weg en nemen deze mee in onze afwegingen. Ook kernenergie en waterstof kwamen deze avond duidelijk naar voren als serieus te nemen mogelijkheden voor de opwek van energie. Binnen de RES mag het bod alleen bestaan uit zon en wind.

Op onze Energieavond werd duidelijk dat participatie, betrokkenheid en communicatie essentieel zijn voor het maken van goede keuzes.

Gemeentebelang heeft zowel bij het Energieplan als bij het RES bod het belang ingebracht van communicatie en een goed overleg met inwoners. Het communicatieproces voor de windverkenning in Deventer wordt gedaan in een nu zeer moeilijke periode. Door de corona pandemie zijn fysieke bijeenkomsten bijna tot 0 gereduceerd en wordt alle communicatie schriftelijk of digitaal gedaan. Dit is ons inziens niet de juiste weg om gehoord en geïnformeerd te worden.

Gemeentebelang heeft zich er voor ingezet dat participatie, communicatie en betrokkenheid een prominente plek heeft in het Deventer Energieplan. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Gemeentebelang er zorg voor wil gaan dragen dat de communicatie met de omgeving gedegen wordt uitgevoerd. Inmiddels is het besluitvormingstraject uitgesteld tot na de lockdown. Voordat de gemeenteraad beslist hoe de verdeling over zon en wind eruit ziet, gaan we eerst in gesprek met onze inwoners.

Geschrokken, verbijsterd, machteloos. Wij zijn stil.

Met heel veel pijn moeten we het bericht verwerken dat onze fractievoorzitter Peter Onvlee (68) de strijd tegen het Corona-virus heeft verloren. Peter sliep vanmiddag rustig in, ruim een week na het overlijden van zijn vrouw Fenneken.
In 2014 kwamen Fenneken en Peter terug uit Australië waar hij vele jaren voor de Rabobank werkzaam was geweest. Peter pakte de draad hier snel weer op, ook bij Gemeentebelang. Hij voelde zich nog steeds nauw verbonden met de opvolger van Algemeen Belang waarvan hij in het verleden jarenlang lid was geweest en waarvoor hij ook bestuurstaken op zich had genomen. Met veel passie stortte Peter zich op de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en de campagne van Gemeentebelang. Met zijn heldere en analytische blik drukte hij een belangrijke stempel op ons verkiezingsprogramma. Met succes! Na het mooie resultaat gaf Peter samen met onze lijsttrekker Liesbeth Grijsen leiding aan de coalitieonderhandelingen. Peter speelde de afgelopen jaren de rol van bruggenbouwer met verve. Altijd betrouwbaar en gedreven. Altijd gesteund door Fenneken, die meesterlijke appeltaarten kon bakken, probeerde hij altijd een sfeer te creëren waar iedereen zich prettig in kon voelen.
Met wederzijds respect en ruimte voor een ieders persoonlijke inbreng.
Peter bleef altijd het contact zoeken. Het is voor ons niet te bevatten dat de verbinding nu definitief verbroken is.
Wij wensen de zonen Kees en Joost, de schoondochters Chantal en Elle Lisa en de kleindochter Fenna ongelofelijk veel sterkte toe.

Fractie, bestuur en wethouder Gemeentebelang

Afscheid Erik Stegink Gemeenteraad Deventer

Na bijna 27 jaar Raadslid te zijn geweest voor de lokale politiek in voormalig Gemeente Bathmen en aansluitend de Gemeente Deventer, besloot Erik Stegink testoppen als gemeenteraadslid. Woensdagavond nam hij afscheid en werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Erik kreeg namens de Koning de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Ron König. Het was tevens zijn afscheid als raadslid voor de fractie van Gemeentebelang en plaatsvervangend voorzitter van de raad in Deventer.

In zijn dankwoord benadrukte Erik onder andere:
"Met dubbele gevoelens van afscheid en nieuwe energie om nieuwe uitdagingen aan te gaan, heb ik voor altijd de Deventer politiek in mijn hart gesloten. Naast onze bedrijfsactiviteiten, zal ik mij richten op het verder ontwikkelen en vormgeven van een nieuwe landelijke politieke partij genaamd BoerBurgerBeweging (BBB), waarbij ik op de kandidatenlijst sta".

Wij wensen als Gemeentebelang Erik veel succes in de komende periode op weg naar de tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 en danken hem voor al zijn positieve inspanning en bijdragen in de afgelopen jaren.

Corona

Gemeentebelang is blij met de daadkracht van het College bij de aanpak van de gevolgen van de Corona. Het virus treft ook de Deventer samenleving keihard. We zijn dankbaar voor de vele helpende handen van professionals en betrokken inwoners die spontaan hun hulp aanbieden. We staan achter de ondernemers die de financiële gevolgen ondervinden van de ingrijpende maatregelen die getroffen moeten worden. Het is goed om te zien dat ze niet alleen staan. Met het bekendmaken van het uitstellen van de betaling van de gemeentelijke heffingen voor ondernemers geeft het college een duidelijk teken af. Ook wordt er ingezet op goede informatieverstrekking. Maar daarmee zijn we er zeker niet. Voor en achter de schermen wordt er hard gewerkt om de best mogelijke zorg te verlenen en de maatschappelijke en economische gevolgen voor eenieder zoveel mogelijk te beperken. De gemeente pakt haar rol. Met lef en liefde voor Deventer. We hebben enorm veel waardering voor alle ondernemers, instellingen, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en alle vrijwilligers die heel hard werken om alle vitale functies overeind te houden. Bedankt voor de enorme inzet van de afgelopen dagen en sterkte bij alles dat nog op ons afkomt.

Behandeling in de raad van het uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024

Afgelopen woensdag 18 november 2020 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Cultuur vastgesteld. Vanuit Gemeentebelang Deventer is daaraan voorafgaand een motie en een amendement ingediend, die beide door de gemeenteraad zijn aangenomen. De motie omvatte de samenwerking tussen de culturele instellingen. We zagen in het uitvoeringsprogramma samenwerkingsverbanden vermeld staan en het is goed om te constateren dat er samenwerking is bij de uitvoering binnen en tussen programma’s.

Echter van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering, wijze van inkoop/aanbesteding, horecafunctie en marketing is in de meeste gevallen nog steeds geen sprake. Hiertoe was destijds op 19 juni 2019 wel opgeroepen in de aangenomen motie “Samenwerking Culturele Instellingen”. Deze instellingen laten geld liggen door binnen deze taakgebieden niet samen te werken om synergievoordelen te behalen. Tegelijkertijd geeft de meerderheid aan, dat ze te weinig subsidie ontvangen.

Dit was voor ons de reden om nogmaals een motie met aanpassing over dit onderwerp in te dienen, die wat verder gaat dan de vorige, Door verregaande samenwerking kunnen de instellingen financiële synergievoordelen behalen. Daarmee kunnen de tekorten, die een aantal instellingen aangeven, voor een fors deel opgelost worden.

Het amendement dat wij ingediend hadden en aangenomen is, gaat over de fasering van het Uitvoeringsprogramma Cultuur. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de culturele instellingen een vierjarige subsidiebeschikking zouden krijgen. Wij zijn echter van mening dat het niet verstandig is om dit nu te doen, omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn, bijvoorbeeld over diverse gebouwen waarin culturele instellingen gehuisvest zijn. Hierover gaat de gemeenteraad nog beslissingen nemen. Ook de hierboven genoemde ontbrekende verregaande samenwerking op de bedrijfsvoering met financiële synergievoordelen moet verder uitgewerkt worden.

Daarom hebben wij voorgesteld dat er voor 2021 een één jarige subsidiebeschikking komt en voor de periode 2022-2024 een driejarige subsidiebeschikking. Het jaar 2021 moet dan benut worden om duidelijkheid te krijgen op alle punten. We kunnen dan weloverwogen beslissingen nemen om daarna met vertrouwen een driejarige subsidiebeschikking te geven aan de culturele instellingen.

Wij gaan ervan uit dat met de uitvoering van de motie en de aangepaste fasering in het Uitvoeringsprogramma Cultuur er in 2021 meer duidelijkheid en inzicht wordt verkregen en de al jarenlang durende onrust en problemen in de Deventer cultuursector daarna (grotendeels) tot het verleden zullen gaan behoren.

Energie(k) Deventer

Energie(k) Deventer, experts en burgers samen in gesprek………

Met een geweldige opkomst van 200 personen had Gemeentebelang op 24 februari jl. in de Koerkamp Lettele een info-, forum- en thema-avond georganiseerd rondom het energieplan van Deventer. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat de inwoners geïnformeerd worden over het concept energieplan waarover binnenkort een besluit genomen moet worden. Door de enorme belangstelling blijkt dat het onderwerp behoorlijk leeft bij de burger.

Onder leiding van Chantal Everaardt, presentatrice van RTV-Oost, kon het publiek vragen stellen aan een forum van 8 specialisten. Aan het einde van de avond werden ook nog een paar prikkelende stellingen gepresenteerd.

De belangrijkste conclusies van de avond waren dat er in het energieplan ook doelstellingen moeten worden opgenomen het effect van isolatie en energiebesparingen. Het overschakelen op duurzame energie vraagt een gedragsverandering van de mensen, iedereen moet daarin zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. De gemeente moet daarin stimuleren en faciliteren, maar niet de financiering op zich te nemen.

Kleinschalige initiatieven, zoals biocentrales/mestvergisters moeten niet worden uitgesloten. Innovaties blijven volgen en geen korte termijn beslissingen nemen, die op langere termijn desinvesteringen blijken te zijn. In zo’n geval moet de datum 2030 energieneutraal losgelaten kunnen worden.
Van groot belang hierbij is, dat de voortgang van technologische ontwikkelingen op de voet worden gevolgd en er dientengevolge tussentijds op het energieplan aanpassing/ bijsturing wordt gedaan.

 

Zowel voor wind als zon geldt dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk momenteel onvoldoende is. De netwerkbeheerders hebben hier nog een grote en complexe opgave. De mogelijkheden om energie te kunnen opslaan zijn ook nog niet van dien aard om op dit moment grootschalig inzet van zon en wind gebruik te gaan maken. Dit zal het tempo opwek wind en zon energie vertragen. Om energieneutraal te worden zijn de komende jaren wind én zon beiden nodig.
Zonneparken op landbouwgrond moet volgens de deelnemers van de avond tot een minimum beperkt worden. De landbouwgrond is hard nodig voor voedselproductie en landschap(beheer). Er moet ook meer aandacht zijn voor het duurzaam recyclen/opruimen van zonnepanelen na 20-25 jaar

Voor nieuwe wijken die gasloos gebouwd worden moet wel de infrastructuur voor gastransport aangelegd worden en in bestaande wijken deze gasleidingen behouden blijven, indien in de toekomst waterstof via de huidige gasinfrastructuur een reële optie is.

Ook het bedrijfsleven moet geprikkeld worden om over te gaan op duurzame energie, 75% van de energie wordt verbruikt door de industrie. Zij moeten zelf ook bijdragen om ruimte (daken en vrij liggende gronden op industrieterreinen ) geschikt te maken voor het plaatsen van zonnepanelen. Vanuit de overheid moet een overeenkomst afgesloten worden met de verzekeringsmaatschappijen dat er geen extra premie wordt geheven indien de plaatsing van de zonnepanelen gedaan is door een gecertificeerd installatiebureau.

Uit de stellingen kwam duidelijk naar voren dat een grote meerderheid voor windmolens is in plaats van zonneparken. Dit omdat zonneparken het landschap te veel aantasten en kostbare landbouwgrond verloren gaat. Energieneutraal worden is niet alleen de verantwoordelijkheid van de pandeigenaar, maar een gedeelde verantwoordelijkheid overheid <-> burgers en niet te vergeten het bedrijfsleven.
Een groot deel van het publiek is voorstander van kernenergie. Kernenergie is in het gebruik een schone energiebron en kan daarmee een bijdrage leven aan duurzame energie, mits de huidige nadelen (winnen van uranium/thorium en straling) opgelost zijn en de aanschaf en exploitatie financieel haalbaar is.

Tot slot werd ook geconcludeerd, dat in de komende decennia de voortschrijdende technologie zal bijdragen tot nieuwe inzichten en oplossingen en op basis daarvan het energieplan steeds dient te worden bijgestuurd.
Dit kan bijdragen en een positieve wending geven aan het ruimtelijk beeld en het voorkomen van horizonvervuiling van ons buitengebied en platteland.

De inbreng van het publiek zal Gemeentebelang meenemen in de komende behandeling van het energieplan.

Beschouwingen begroting 2021

In deze bijzondere tijd ligt er een sluitende Meerjarenbegroting. Daarbij sluiten we onze ogen niet voor de stevige knelpunten die er vanwege de Corona Crisis nog op ons afkomen. Hierbij hopen we dat het Covid 19 virus snel onder controle komt en er zo weer naar de toekomst kan worden gekeken. Daarbij heeft herstel van de economie onze prioriteit.

Het afwegingskader coronasteun heeft onze instemming. Het is van eminent belang om maatschappelijke organisaties te helpen en te voorkomen dat ze kopje onder gaan in de huidige tijd. Er ligt nog een forse uitdaging. De schade zoals geïnventariseerd in september wordt mogelijk hoger. Ook is nog niet alle geld gevonden. Als dit leidt tot keuzes, kijk dan niet alleen naar het overeind houden van de grote organisaties. Juist kleine organisaties zoals buurthuizen, sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties zijn van groot belang voor de samenleving. Van het college willen we de toezegging om het maximale te doen om juist deze organisaties, die vaak zelfredzaam zijn zonder subsidies, overeind te houden in deze tijd. Bij de grote organisaties vragen we het college om alvorens steun te verlenen, goed te kijken naar de vitaliteit van de organisatie en dit oordeel te betrekken bij de vraag al dan niet steun te verlenen.

Er staan van allerlei financiële wensen op de langere termijn op de diverse lijstjes. Het is ons van belang om te zorgen om de korte termijn allereerst belangrijke gemeentelijke taken goed te blijven uitvoeren. Het beschermen van o.a. de kwetsbare inwoners, continuïteit van organisatie ’s zijn daar enkele voorbeelden van. We moeten deze groepen niet ten onder laten gaan.

We willen ook verder bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Dit betekent onverkort verder bouwen in dorpen en wijken en gelukkig gebeurt dat ook. We kijken uit naar de discussie over woningbouw en voorzieningen en willen ook in de dorpen voldoende ruimte voor leefbaarheid. Met elkaar gaan we komend jaar ook een stevige discussie voeren over de verdere inzet bij (S)park.

In de uitvoeringsagenda Vitaal Platteland ligt de focus op de vitaliteit en leefbaarheid in de dorpen met een voldoende voorzieningenniveau. Samen met het gemeentelijke traject Wonen &Voorzieningen zijn er diverse gesprekken gevoerd om zo ook te kijken wat er nodig is aan groei van de woningvoorraad om de voorzieningen in de dorpen op peil te houden. Door de belemmeringen welke zijn ontstaan door het Coronavirus is er een vertraging opgetreden in de gesprekken met de diverse gemeenschappen. Deze gesprekken zullen zeker nog gaan plaatsvinden. Gemeentebelang vindt deze gesprekken zeer waardevol in de ontwikkelingen van het buitengebied van Deventer. Voorbeelden van enkele projecten welke in samenhang met de uitvoeringsagenda zijn, Nieuwbouw Noaberlokaal Loo, Plan Brink Bathmen, Dorpsagenda Diepenveen, ism sportverenigingen realisatie van collectieve voorzieningen in Schalkhaar, in Lettele uitbreiding woningaanbod, verbouw voorzieningen in Okkenbroek en nog vele andere projecten. Gesprekken met de agrarische ondernemers staat ook op de agenda alleen gooit daar ook de corona roet in het eten en zorgt voor vertraging. Uit voor genoemde blijkt het belang van samenwerking en coördinatie op de ontwikkeling van het buitengebied. Gemeentebelang zal zich mede blijven inzetten voor Deventer Buiten wijk 6 en vraagt aan het college om blijvende aandacht te behouden voor de ontwikkelingen in het buitengebied.

Het energielandschap is behoorlijk in ontwikkeling door bv de RES. Om deze ontwikkelingen ook met de inwoners te delen is de opdracht aan het college om een communicatie/participatieplan met als een van de onderwerpen de integrale benadering op te stellen. Graag horen we van de wethouder wat de stand van zaken is in deze.

In de afgelopen jaren en ook nu nog zien we dat Grondexploitaties in onze gemeente heel veel geld kosten. Voordat deze raad gaat spreken over nieuw grondbeleid, wensen we eerst een heldere analyse van het verleden. Ik vraag daarom de wethouder Vastgoed om voordat nieuw grondbeleid geagendeerd wordt in de raad, een analyse van de grondexploitaties van de afgelopen 10 jaar met ons te delen. Dit helpt ons als raad om te zien wat goed gaat en ook wat nog beter kan. Het helpt ons vooral ook om een goede keus te maken ten aanzien van ons grondbeleid.

De Coronacrisis heeft een enorme impact op de cultuursector in Deventer en aandacht hiervoor is belangrijk. Maar er ligt desondanks een uitvoeringsprogramma voor, waar we in Deventer voor het eerst een meerjarige subsidiebeschikking zullen geven. We zien veel ambities bij de culturele instellingen die groter zijn dan de beschikbare budgetten. Van ons college verwachten wij een strakke sturing op sluitende meerjarenbegrotingen alvorens subsidie wordt verstrekt. Ambities zullen in lijn gebracht moeten worden met de beschikbare budgetten waar goed en frequent taakstellend op gestuurd dient te worden 

We zien in het uitvoeringsprogramma veel samenwerkingsverbanden vermeld staan; het is goed om te constateren dat er veel samenwerking is bij de uitvoering binnen en tussen programma’s. Samenwerking op bedrijfsvoering is in de meeste gevallen niet aanwezig. In juni 2019 is de motie “Samenwerking Culturele Instellingen” met algemene stemmen aangenomen. Bij deze motie lag de nadruk op het feit dat door verdergaande samenwerking in de bedrijfsvoering de winsten aangewend kunnen worden voor de culturele programmering. Hiervan vinden wij helaas bar weinig terug in het uitvoeringsprogramma. Juist door grenzeloos samen te werken ontstaan krachtige instellingen, die meer ruimte krijgen voor programmering. De verkenning naar de toekomst van de Deventer Schouwburg is hierop een positieve uitzondering. Deze verkenning, die nu getoetst wordt, laat een samenwerkingswinst zien van 230 K vanaf 2022 en hiermee zullen de financiële knelpunten van zowel de Schouwburg als Mimik vanaf dat moment al voor een fors deel tot het verleden behoren. College, ruim een jaar na de motie doen we opnieuw een beroep op u om partijen te bewegen tot intensieve samenwerking in bedrijfsvoering, zowel binnen als buiten programmalijnen. Graag horen wij hierop de reactie van het college.

Bij programma Werk en inkomen streven we ernaar dat mensen werken, en daarmee zelfstandig hun inkomen verdienen. Mensen die werken zijn gemiddeld gezonder, maatschappelijk actiever en gelukkiger. Wanneer dat niet lukt, verzorgen wij een (tijdelijk) inkomen en ondersteuning bij arbeidsparticipatie.”

Deze zinnen komen direct uit de meerjarenbegroting die we hier bespreken. Niets nieuws zo lijkt het, maar de manier van benaderen is wel nieuw. Onder de kop Inzet op Maat wordt gekozen voor een hele nieuwe benadering die meer uitgaat van het individu en zijn of haar mogelijkheden. Het gaat om aandacht, rust, inkomenszekerheid, participeren naar vermogen, intensievere begeleiding en ook handhaving waar nodig. De ambities van het programma Werk en Inkomen zullen door de Coronacrisis onder druk komen te staan. Nu al neemt het aantal mensen dat terugvalt op een bijstandsuitkering toe, waar die groei zal eindigen laat zich (nog) niet voorspellen. En de terechte aandacht voor Zzp-ers en ondernemers zal die druk verder verhogen. Toch gelooft Gemeentebelang in de gekozen weg. Na jaren van hetzelfde is het, ondanks Corona, tijd voor een nieuwe aanpak die recht doet aan alle inwoners van de gemeente Deventer die op enig moment kort of langer moment van ondersteuning nodig hebben.

De voorliggende begroting geeft aan, dat Deventer ook binnen het Sociaal Domein Jeugd in de afgelopen periode verantwoord heeft gewerkt, echter gezien de impact van het COVID-19 virus gedurende het jaar 2020, kan dit nog wel onvoorziene gevolgen hebben op de begroting 2021-2024
 In de komende tijd moeten we alert blijven en de actuele ontwikkelingen v.w.b. de pandemie nauwlettend blijven volgen, om onze taken m.b.t. de Jeugd optimaal te kunnen uitvoeren, waarbij ook de afspraken uit het bestuursakkoord en het programma van Gemeentebelang 2018-2022 kunnen worden gevolgd. Met deze uitgangspunten kunnen we samen met alle partijen blijven streven naar een inclusief Deventer.

Preventie blijft daarbij één van de belangrijkste ambities om de toegang (zorg, jeugd en werk) goed te blijven inrichten. Een belangrijk extra punt van aandacht zijn de problemen, die ook jongeren ondervinden als gevolg van de maatregelen m.b.t. de verspreiding van het COVID-19 virus. Eenzaamheid, achterstand in studie en ontwikkeling en burn-out zijn daarbij inmiddels aan de orde. Door intensieve samenwerking met onderwijs, sport en gezondheidszorg, waarbij voeding een belangrijke rol blijft spelen in de komende jaren kan veel “winst” worden geboekt.
Ook artsen, huis- en kinderartsen dienen zich bij deze samenwerking aan te sluiten.
Vanaf 2020 zijn gedurende 3 jaar extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de jeugd. Deze middelen worden “geïnvesteerd” in preventie- en maatwerkprojecten en projecten gericht op de samenwerking met onderwijs en jeugdbeleid.

Richting heroverweging voorjaar 2021 zijn het onzekere tijden. Daarom is het goed dat we als raad met de programmabegroting aan de slag gaan en zien waar budgetten beïnvloedbaar zijn. Dit helpt ons als raad om indien nodig, ingrijpende keuzes te kunnen maken.

Dank aan een ieder die zich heeft ingezet voor de Deventer gemeenschap het afgelopen jaar en hopen dat we weer op uw inzet kunnen rekenen het komende jaar.

Uitnodiging ledenvergadering 16 maart 2020

AFGELAST i.v.m. CORONA VIRUS

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van Gemeentebelang, die wordt gehouden op maandag 16 maart 2020 bij De Koerkamp in Lettele, aanvang 20.00 uur.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Gemeentebelang,
Louise Trompert, secretaris en waarnemend voorzitter

Gemeentebelang Deventer