GEMEENTEBELANG

Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!

GEMEENTEBELANG

Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!

Van de wethouder

De diepte in met wethouder Liesbeth Grijsen

De gemeente Deventer heeft 5 wethouders in het college. Iedere wethouder heeft een aantal zaken in zijn of haar portefeuille, maar een wethouder is ook verantwoordelijk voor een wijk in de gemeente. Wethouder Liesbeth Grijsen zit namens Gemeentebelang in de raad en is wijkwethouder voor Colmschate-Noord/De Vijfhoek

Beste inwoner van Deventer, beste kiezer,

Fijn dat we in de afgelopen jaren konden rekenen op uw vertrouwen, waarbij we als Gemeentebelang Deventer ons uiterste best hebben gedaan om dátgene te doen wat binnen ons vermogen lag. Intussen is het alweer twee jaar geleden dat we bij de verkiezingen door úw stem de grootste partij werden met 7 zetels. We zijn nu halverwege deze raadsperiode en als 7 koppige fractie in de coalitie hebben we een grote inbreng om het beste te doen voor de gemeente Deventer en haar inwoners. Daarbij sturen we met onze kernwaarden zoals: stellen van kaders en ruimte bieden voor initiatieven, controle op uitvoering en op gezond financieel beleid. Dit vanuit ons partij programma ‘Verantwoord, daadkrachtig en lokaal’ en vanuit het coalitieakkoord ‘Met lef & liefde voor Deventer’.
Momenteel leven we in zware en roerige tijden als gevolg van de coronacrisis, die gevolgen heeft op het dagelijks leven van vrijwel elke inwoner van Deventer. Hierdoor is moeilijk te voorspellen wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Het overlijden van onze fractievoorzitter Peter Onvlee vanwege het coronavirus heeft ons als partij diep geraakt. We gaan hem ontzettend missen.

De coronacrisis heeft ook (financiële) gevolgen voor de gemeente Deventer. De komende maanden vraagt dit veel aandacht, zoals bij de vaststelling van de begroting in het najaar van 2020. Besluiten van de gemeenteraad kunnen de komende periode niet via de ‘normale’ raadsvergaderingen genomen worden. In plaats daarvan worden voorstellen nu bijvoorbeeld schriftelijk of via een digitale bijeenkomst behandeld. Per onderwerp beoordelen we wat de beste methode is én ruimte geeft aan onze inbreng bij het onderwerp. Onze wekelijkse fractie vergaderingen zijn op maandagavond. Normaliter doen we dit op meerdere locaties binnen de gemeente. Op deze avonden is er ruimte voor u, om met ons in gesprek te gaan.
Als gevolg van de coronacrisis worden de fractievergaderingen voorlopig virtueel uitgevoerd en kunnen we u niet fysiek ontvangen. Wel kunt u uiteraard digitaal of telefonisch contact met ons opnemen voor vragen, opmerkingen en suggesties. Neem gerust contact op met één van de fractieleden. (klik hier)

Intern zijn we op de achtergrond al weer bezig met de voorbereidingen en campagne van de verkiezingen in maart 2022. We zullen u hierover in de komende periode tijdig informeren.

Hopelijk kunnen we binnenkort persoonlijk weer een afspraak met u plannen om met u in gesprek te gaan en u gastvrij ontvangen. Ook kunnen we dan weer naar u toe komen in de dorpen en wijken en aanschuiven bij uw overleg.

 

April 2020 Fractie Gemeentebelang Deventer

Over ons,

Gemeentebelang is bij de verkiezingen van 21 maart 2018 wederom de grootste fractie in de Deventer raad geworden. Net als vier jaar geleden behaalde Gemeentebelang 7 zetels.

Van de fractievoorzitter

Beschouwing Voorjaarsnota 2021 Gemeentebelang

tijdens Raadsvergadering 30 juni 2021

Geachte voorzitter,

 

Wat gaat de tijd snel, dit zijn alweer de laatste algemene beschouwingen voor dat er verkiezingen zijn. Gelukkig gaat de wereld weer open en is er weer ruimte voor ontmoeten, samenzijn en plezier maken. Corona heeft een zware wissel getrokken op onze samenleving en ook op een deel van onze economie. Gemeentebelang wil dat er goed wordt omgezien naar mensen en organisaties die het extra moeilijk hebben na Corona en is benieuwd naar de voorstellen hoe de vanuit het Rijk beschikbaar gelden wordt ingevuld. Graag zien we deze voorstellen na het zomerreces tegemoet.

Afgelopen jaar kenmerkte zich ook door een grote maatschappelijke discussie over de energietransitie. Ons pleidooi voor een goed participatieproces bij het vaststellen van het energieplan geldt evenzeer voor het RES en het besluitvormingsproces rondom zoekgebieden. We delen de keus voor een planMER en willen als raad de opdracht hiertoe vaststellen. Daarnaast zien we de noodzaak om ook als raad komend jaar het gesprek met de samenleving aan te gaan over energietransitie.

Als gemeente staan we er op financieel vlak gezien gezond voor, echter er zijn onzekerheden vanaf 2023. De rijksbijdragen die richting de gemeenten komen zijn momenteel lastig in te schatten na 2023. Vandaar alleen maar incidentele uitgaven voor de komende 2 jaar en een pas op de plaats met het aangaan van meerjarige structurele uitgaven.

In de afgelopen drie jaar is er veel gerealiseerd voor Deventer met zijn kernen en buitengebied. Gemeentebelang constateert dat de ambities die drie jaar geleden met raad en samenleving zijn gedeeld grotendeels staan en daarmee gaat gemeente Deventer ook goed de toekomst in. Gemeentebelang constateert ook een aantal wezenlijke ontwikkelingen voor de toekomst van Deventer. Er is een goede samenwerking met de provincie Overijssel en ook landelijk weet Deventer zich steeds beter op de kaart te zetten. Het traject wonen en voorzieningen komt goed op koers en Gemeentebelang ziet met genoegen dat inbreidingslocaties in Deventer met hoog tempo worden gevuld met aantrekkelijke woningen. Bij de woningbouwontwikkelingen wel oog blijven houden voor het verdienmodel om deze gelden dan weer te gebruiken voor sociale invullingen. De ontwikkeling van de Kien is niet alleen goed voor gemeente Deventer, maar voor de brede regio en ook van wezenlijk belang voor de vorming van een aantrekkelijk studie, woon- en leefklimaat naar de toekomst toe.

Op het gebied van duurzaamheid en klimaat worden al actieve stappen gezet in Deventer. De ingediende motie door Gemeentebelang is bedoeld ter ondersteuning voor het bereiken van de doelen.

Gemeentebelang ziet de transformatie van werklocaties naar woon-werklocaties en steunt dit, maar wel met een heldere kanttekening. Voor de ondernemers die in gemeente Deventer investeren willen we een betrouwbare overheid zijn en blijven. Dit betekent dat we het principe waardevast ondernemen wat we eerder hebben vastgesteld willen omarmen. We houden aandacht voor het opwaarderen van bestaande bedrijventerreinen en zien graag alle platte daken gedekt met zonnepanelen. Voor onze (grootste) binnenhaven van Nederland willen we graag een verkenning uitvoeren om het sluiscomplex over te dragen naar Rijkswaterstaat. Hiertoe dienen we een motie in.

In het domein werk en inkomen zijn de laatste jaren mooie stappen gezet. Het doel; “iedereen doet mee” komt door de herzieningen van het bijstandsbeleid steeds dichterbij. Dit najaar zien we voorstellen van het college met betrekking tot het minimabeleid tegemoet. Gezien de gesprekken in de raadstafels verwachten we dat het een mooi sluitstuk zal zijn op de nieuwe weg die Deventer heeft gekozen. Een sluitstuk waarbij we wel moeten waken voor tekorten bij het inzetten van middelen als bv preventie en de directe financiële ondersteuning van hen die dat nodig hebben.

In het sociaal domein zijn er ook goede stappen gezet. Meer aandacht voor preventie bij WMO en jeugd, het versterken van de netwerken in de samenleving en goede voorzieningen in dorpen en wijken heeft onze steun. Gemeentebelang wil de inzet voor preventie graag structureel maken, zodra er meer geld vrijvalt bij maatwerk in het sociaal domein. Deventer heeft in de afgelopen periode voor jeugd en onderwijs een erg goede koers gevaren en is daarbij budgettair ‘in control’. Aandachtspunt zijn de problemen die jongeren ondervinden als gevolg van corona. Achterstand in studie, burn-out en overgewicht, maar ook eenzaamheid zullen daarbij nog langere tijd een rol blijven spelen. Gebruik de extra te verwachten middelen van het Rijk voor projecten maatwerk en preventie bij de jeugd met daarbij het principe “één coach, één loket”. Gemeentebelang hoort graag wat de actuele stand van zaken is rond de nieuwbouw VMBO school.

Gemeentebelang houdt oog voor de dorpen en het platteland. In Overijssel staat gemeente Deventer bekend om haar innovatieve plattelandsbeleid, waarbij goed aansluiting wordt gezocht bij de initiatieven vanuit de samenleving. Complimenten ook voor de aanpak van het traject wonen en voorzieningen in de dorpen. De opgave in het buitengebied is enorm. Er wordt veel gevraagd van onze samenleving en het is een enorme opgave om ruimte te houden voor een toekomstbestendige landbouw en daarmee ook voor het onderhoud van ons prachtige landschap. Gemeentebelang dient hiervoor een motie in.

Een ambitieuze gemeente heeft ook de daarbij behorende financiële positie nodig. Gemeentebelang doet een oproep aan de Rijksoverheid om bij overdracht van taken ook het bijbehorende geld te leveren. Nu er zoveel onzekerheid is over structureel beschikbaar geld steunt Gemeentebelang de keus om nu vooral eenmalig budget te investeren. Nu Deventer uit de Coronacrisis klimt willen we niet bezuinigen. Gemeentebelang wil vooral de economie en de nieuwe open samenleving stimuleren. Laten we goede keuzes maken en Deventer verder op de kaart zetten in alle sectoren.

Raadsfractie Gemeentebelang 2018-2022

De fractie bestaat uit zeven gemeenteraadsleden en één fractieopvolgers. De fractieopvolgers nemen deel aan alle interne overleggen en hebben bepaalde aandachtsgebieden, die ze ook in de politieke markt verwoorden. In tegenstelling tot de gekozen raadsleden maken ze geen deel uit van de gemeenteraad en hebben dan ook geen stemrecht. Wel zijn de fractievolgers beëdigd en daardoor gebonden aan alle regels van vertrouwelijkheid en integriteit.

Liesbeth Grijsen

Wethouder

mw. E.G. Grijsen (Liesbeth)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Erik Smeenk

Fractievoorzitter

dhr. G.H. Smeenk (Erik)
IJsseldijk 40
7431 RE Diepenveen
Telefoon: 06 28946468
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hennie Eltink

Raadslid

mevr. H. Eltink (Hennie)
Polstraat 69 F-5
7411 KX Deventer
Telefoon: 06-37228413
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marco Schoemans

Raadslid

dhr. M.F.J. Schoemans (Marco)
Merel 8
7423 EH Deventer
Telefoon: 0570-657394/ 06-51855647
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Harry ten Have

Raadslid

dhr. H.A.M. ten Have (Harry)
Spanjaardsdijk 53
7433 PW Schalkhaar
Telefoon: 0570-532000/06-51346628
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Louise Trompert

Raadslid

mevr. L.J.A. Trompert (Louise)
Hunneweg 4
7433RS Schalkhaar
Telefoon: 06-22466365
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerben Beunk

Fractieopvolger

dhr. G. Beunk (Gerben)
Hazelaarserf 15
7437DJ Bathmen
Telefoon: 06-54228335
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeentebelang Deventer